Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990–2010 (2014–2017)

Forskningsprojektet undersöker den finlandssvenska prosans centrala drag och förnyelse under perioden 1990–2010. Detta görs genom att analysera former av spatialitet i ett antal för perioden centrala romaner och författarskap i relation till senmoderna samhällsfenomen. Forskare har påpekat hur det senmoderna samhället har förändrat människornas sätt att uppfatta tid, rum och identitet och rent av skapat nya former av rumslighet. Målet är att visa hur postmoderna teorier om rumslighet kan förklara den finlandssvenska romanens förmåga att från 1990 framåt spränga gränserna för det "trånga rummet", den tidigare prosans språkliga och berättartekniska begränsningar. Detta görs genom att analysera romanernas spatialitet som former av "kognitiv kartläggning". Med kognitiv kartläggning menas mentala modeller som individer skapar för att bearbeta information om sin omgivning, spatial kunskap. Rum och rumslighet är mångfacetterade fenomen som ger upphov till frågor om t.ex. de undersökta romanernas inre och yttre, abstrakta och konkreta, symboliska och reala rum, deras berättarstrategier, teman, språk och tidsuppfattning och samhälleliga dimensioner.

Metoderna utgörs av framförallt narratologisk och tematisk textanalys samt av kontextualisering. De används för att granska ett antal för denna tidpunkt och tematik centrala verk i relation till relevant, aktuell forskningslitteratur som behandlar estetiska och samhälleliga förändringar under perioden 1990–2010. Författarskap relevanta för projektet är t.ex. Monika Fagerholms Diva, Sunds Siklax-trilogi, Lindbergs Candida, Taivassalos Fem knivar hade Andrej Krapl, Kiveläs Du eller aldrig, Långs Mitt liv som Pythagoras, Westös Där vi en gång gått, Ulla-Lena Lundbergs sjöfartstrilogi.

Projektet bidrar med ny kunskap om en viktig och nydanande fas i den finlandssvenska prosans utveckling, om dess centrala författarskap och verk och om dess förhållande till senmodernitet. Vidare belyser det den finländska litteraturens sätt att gestalta sin plats i en allt mer global värld och betydelsen av postmodernism för en minoritetslitteratur.

Projektledare är docent Kristina Malmio vid Helsingfors universitet. Fyra forskare arbetar nom projektet.

   Läs mer på projektets egen webbplats

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |