Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Arkiv, minne och glömska - En analys av SLS arkivverksamhet och -samlingar

Avsikten med projektet är att undersöka hur SLS arkiv har kommit till och utvecklats från grundandet till nutid, hur samlingarna har skapats och vilka värderingar och överväganden som har styrt besluten vid emottagandet av arkivmaterial.

Det är fråga om en dubbel process: dels att skapa traditionsmaterial och dels att ta emot arkivalier. Det handlar samtidigt om litteratursällskapets egen kultursyn och självbild av vad som vid olika tider har prioriterats och uppfattats centralt och viktigt att bevara inom ramen för SLS syftesparagraf (§ 1): "samlandet av vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland".

På vilket sätt återspeglar arkivsamlingarna den bild av "folket", "den svenska befolkningen och kulturen" som litteratursällskapets tidiga styrelse hade? Vilken typ av material ansågs värdefullt och varför? På vilket sätt styrs arkivverksamheten i dag av syftespragrafen? Vilken roll spelar den och hur styr den SLS arkivs uppgift att bevara och lyfta fram det svenska kulturarvet såväl på det finlandssvenska som det nationella planet?

Projektet pågår 2007-2009 och skall resulterar i en publikation under SLS 125-års jubileum år 2010. Det består av tre delundersökningar.

Projektgrupp
FD Mikael Korhonen
FD Carola Ekrem
FM Petra Hakala

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |