Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Svensk politik i Finland – beteende, opinion, framtid

Forskningsprojektet "Svensk politik i Finland – beteende, opinion, framtid" är en medveten satsning på finlandssvensk val- och väljarforskning. Målet är att öka våra kunskaper om finlandssvenskarnas politiska åsikter och beteende.

Mångfalden i samhället har gjort att den tidigare starka partiidentifikationen har luckrats upp. Väljarnas val av parti och kandidat reflekterar allt mindre någon entydig samhällsklass eller annan social position. Ur den synvinkeln är det vetenskapligt sett viktigt att kartlägga hur den individualiserade väljarkåren beter sig när den är i minoritetsposition, särskilt när minoriteten är välorganiserad och har en tradition av framgångsrikt politiskt inflytande.

Konkret vill vi analysera hur de finlandssvenska väljarna i Finland beter sig politiskt samt hur de ser på vårt politiska system och demokratins tillstånd. Vi vill också studera skillnader i socialt kapital ur ett politologiskt perspektiv. Hittills har kartläggningar av socialt kapital främst varit medicinska eller socialvetenskapliga.

Som ett första steg i projektet genomfördes en riksdagsvalundersökning 2007 som riktades till 2 500 finlandssvenskar och 1 000 ålänningar. Ett insamlat datamaterial med närmare 1 600 enkätsvar möjliggör inom ramen för projektet full jämförbarhet mellan finlandssvenskar, finskspråkiga väljare och väljare i andra länder, inklusive andra språkliga minoriteter. Eftersom Åland oftast inte ingår i nationella frågeundersökningar har vi valt att även inkludera åländska väljare i vår undersökning.

Projektgrupp
PD, docent Kimmo Grönlund (projektledare)
PD, docent Åsa Bengtsson
PL Maria Bäck
professor Göran Djupsund
PM Anders Eriksson
PL Kjell Herberts
PD, docent Guy-Erik Isaksson
Professor Jan Sundberg
PD Peter Söderlund
PM Marina Lindell

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |