Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Utdelade pris och beviljade stipendier 2013


Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris om 9000 euro var tillfaller i år två forskare som ur var sitt perspektiv belyser skapandet av en svensk språknorm i Finland. Pristagarna är Charlotta af Hällström-Reijonen för verket Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag, och Jennica Thylin-Klaus för verket "Den finländska svenskan" 1860-1920. Tidig svensk språkplanering i Finland i ett idéhistoriskt perspektiv.

Det är ett vittnesbörd om historiens mångfald att Hallbergska priset för år 2013 delas mellan två doktorsavhandlingar, som behandlar normeringsproblematik ur olika synvinklar. Jennica Thylin-Klaus "Den finländska svenskan" 1860-1920. Tidig svensk språkplanering i Finland i ett idéhistoriskt perspektiv söker som titeln anger bakgrunden och motiven till varför man beslöt sig för att svenskan i Finland skulle följa (riks)svenska normer. Charlotta af Hällström-Reijonen granskar åter i Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag de oundvikliga följderna: om finlandismer inte hade funnits hade man blivit tvungen att uppfinna dem.

Pris utdelade 5.2.2013


Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll kultur- och konsthistorikern, filosofie doktor h.c. Rainer Knapas, som i sin forskning har bidragit till ny kunskap om Finlands, Rysslands och det nordliga Europas kultur, idévärld och historia. Hans djupa lärdom har kommit flera generationer av humanister till godo och var av stor betydelse för utvecklingen av Svenska litteratursällskapets förlagsverksamhet i början av 2000-talet. I boken Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640–2010 studerar Knapas universitetsbiblioteket i Åbo och Helsingfors som platser, boksamlingar, människor och idéer. Med säker hand lotsas läsaren genom århundraden och kunskapens olika lager och uttrycksformer. Det konkreta och det abstrakta möts och skildras som en odelbar helhet.

  Se intervju med Rainer Knapas

Övriga pris utdelade 5.2.2013

Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll fackboksförfattaren, lektorn i historia och samhällslära Sture Lindholm för boken En motgångarnas man. Ernst Wikstedts färgstarka livshistoria. Författaren lockar med hjälp av muntliga och skriftliga källor skickligt fram den rappa dagsverkskarlen och kommunisten från Tenala, och belyser samtidigt på ett övertygande och kunnigt sätt 1900-talets politiska omvälvningar från ett gräsrotsperspektiv.

Ett pris om 18 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillföll författaren Maria Turtschaninoff.  I ungdomsromanen Anaché. Myter från akkade utvinner hon nya värden ur fantasygenren. Fantastiken är nedtonad till förmån för en realistisk skildring av ett nomadfolks hårda kamp för tillvaron. Boken är också en utvecklingsberättelse med feministiska och genusproblematiserande förtecken om flickan Anaché.  Gestalternas kontakter med andevärlden infogar sig naturligt i den vackert berättade historien.

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll dramaturgen Anna Simberg. Utöver sin karriär som författare och dramaturg vid teatrar i Finland och Sverige, har hon energiskt och målmedvetet förverkligat sina visioner som ledare för Labbet. Med kurser, både för nybörjare och längre hunna, seminarier, pjäsläsningar och inte minst med en rik bokutgivning av skådespel på svenska har hon gjort Labbet till en vital och viktig faktor i vårt teaterliv.

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll professor Kirsi Vainio-Korhonen för hennes insatser inom kulturhistoria. Hon har med finess och nyans utforskat olika yrkesgrupper såsom hantverkare, kvinnliga företagare, barnmorskor och även adelsfröknars vardag och fest. Ett genomgående tema i hennes breda produktion är individens hantering av sin samhälleliga position. Detta är fallet också med hennes prisade verk om adelskvinnorna Sophie Creutz och Sofie Munsterhjelm.  

Ett pris om 18 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Fredrik Lång för romanen Av vad är lycka. En Krösusroman, som i form av ett pikareskt äventyr i antik miljö skildrar berikande kulturmöten där grekisk inskränkthet ställs mot orientalisk tolerans. Det är en berättelse om en oansenlig individ som i världshistoriens nyckfulla virvel konfronteras med den tidlösa frågan om den sanna lyckans väsen. Författaren kombinerar idéromanens filosofiska djup med lekfull elegans.

Ett pris om 14 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Tomas Lehecka för doktorsavhandlingen Interrelaterade lexikala egenskaper. Engelska adjektivimporter i en svensk tidningskorpus. Med analytisk skärpa belyser författaren hittills oupptäckta mönster för vad som sker när engelska adjektiv importeras och anpassas till svenskans system av strukturer, betydelser och funktioner. De stringenta resonemangen i de separata artiklarna knyts samman till en helhet som utgör en såväl teoretisk som empirisk landvinning för nordistiken i Finland.

Två pris om 7 000 euro var ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll filosofie magister Michaela Bränn och filosofie doktor Maria Vainio-Kurtakko för boken Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs. Ett sekel av kvinnoengagemang 19112011. Den mångfasetterade skildringen av Sörnäsavdelningens verksamhet och visioner under hundra år förenar kvinnopolitisk aktivitet och dagsaktuella frågor med föreningshistoria och stadshistoria. Boken visar på ett ledigt och levande sätt hur sociala förändringar och stadens utveckling har gått hand i hand med kvinnornas kamp för förbättrade levnadsvillkor i det finländska samhället.

Ett pris om 12 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll författaren Matilda Södergran för diktsamlingen Maror (ett sätt åt dig). Författaren arbetar lika konsekvent som obarmhärtigt med sitt material. Hon undersöker både maran och den hemsökta, diktaren och den nedtystade. Paradoxerna är på en gång alldeles nya och mycket bekanta. Såsom författaren säger: "Du skriver alltid något annat än det du ville skriva".

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Kaj Korkea-aho för romanen Gräset är mörkare på andra sidan, som med psykologisk träffsäkerhet fångar unga vuxna i deras försök att i yttre och inre bemärkelse finna sin plats i livet och bli accepterade av andra – och sig själva. Med detaljtrogen realism skildrar författaren en finlandssvensk vardagsmiljö där även gränsen till det övernaturliga korsas på ett fantasieggande sätt.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Heidi von Wright för diktsamlingen Delta. Författaren närmar sig dikten och landskapet rytmiskt, från olika håll. Diktjaget antar skiftande roller, men inbjuder många slags läsare att delta i det allvarsamma spel hon frammanar. Dikterna är intuitiva, träffsäkra och känsliga på ett sympatiskt och opretentiöst sätt.

Granberg-Sumeliuska priset om 10 000 euro tillföll författaren Monika Fagerholm. I romanen Lola uppochner fortsätter hon skildra unga människors svåra väg mot vuxenlivet, nu med fokus på gruppen och de komplicerade relationerna mellan de pregnant tecknade individerna. Kriminalromanens yttre form visar sig innehålla en kollektivroman om hur ett litet samhälle och dess invånare påverkas av ond bråd död.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll journalisten Karin Granlund för boken Prins i en värld som inte fanns. Om en adelsgosses uppväxt på storgodset Tervik i 1920–1940-talets Finland, en biografisk skildring som växer till en bred beskrivning av positioner, roller, koder och förväntningar i den traditionella herrgårdskulturens elfte timme. Med hjälp av intervjuer, skriftliga källor och ett rikt bildmaterial tolkar och skildrar författaren sakkunnigt en värld som trots allt fanns.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Anita Schybergson för boken Adonis och Aallotar. Finländska fartygsnamn i historiskt perspektiv. Genom ett lättillgängligt språk öppnas namnforskningens värld för läsaren, samtidigt som författaren i såväl ord som bild belyser onomastiken inom finländsk handelssjöfart utifrån ett brett källmaterial. Hon tecknar en helgjuten och mångfasetterad bild av finländska fartygsnamn och deras kulturella och samhälleliga kontext.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll journalisten Björn Ådahl för boken Annorlunda, eller hur? Några östasiatiska röster, en nyanserad och varm skildring av vardag och levnadsmiljöer i Ostasien. De individuella rösterna vävs samman till en pulserande bild där olika kulturer och samhällen vaknar till liv och avtecknar sig klart mot varandra. Författarens respektfulla och fördomsfria hållning gör att det annorlunda kommer nära.

Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillföll författaren och illustratören Christel Rönns för boken Det vidunderliga ägget som är en harmonisk syntes mellan ord och bild. Boken förmedlar med värme budskapet om tolerans och omsorg på ett sätt som undviker all moralpredikan; det annorlunda behandlas likvärdigt och får ta plats i familjegemenskapen. Med subtil humor dämpas också det svåra i att avstå.

Ett pris om 10 000 euro ur Spåreska fonden tillföll filosofie doktor Mia Åkerfelt för doktorsavhandlingen För främlingarnes trefnad. Byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet. Granskningen av den första professionella kvinnliga byggmästaren Hilda Hongell erbjuder ett performativt och rumsligt perspektiv som öppnar för ny förståelse av Mariehamns arkitektur och utveckling under 1890-talet. I den vackert utformade boken kombineras ett spännande ämne med teoretiskt intressanta, aktuella och givande frågeställningar.

  

Beviljade stipendier och understöd  2013                        

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond
Fil.mag. Sofia Aittomaa 21 600 €, Arbetsgruppen Heta Reitala och Pentti Paavolainen 5 000 €, fil.mag. Andreas Backa 19 800 €, pol.mag. Sophy Bergenheim 21 600 €, fil.mag. Magnus Enlund 21 600 €, Föreningen Granskaren r.f. 6 000 €, fil.dr, PhD Fredrik Hertzberg 18 000 €, fil.mag. Mikko Hiljanen 21 600 €, Historiska föreningen r.f. 15 000 €, fil.mag. Magdalena af Hällström 9 000 €, Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi 3 000 €, fil.mag. Kasper Kepsu 12 000 €, fil.mag. Hanna Kivikero 1 800 €, fil.mag. Robert Lindberg 10 800 €, Mairea-stiftelsen 20 000 €, Teaterföreningen Lillan r.f. 10 000 €, fil.dr Johanna Wassholm 12 000 €, fil.mag. Mats Wickström 5 400 € och fil.mag. Mirja Österberg 9 000 €.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II
Svenska språket
: Fil.mag. Carl Blomqvist 1 200 €, fil.mag. Ludvig Forsman 13 500 €, Föreningen för nordisk filologi r.f. 7 000 € + 2 800 €, fil.mag. Susanna Hakulinen 18 900 €, fil.dr Niina Nissilä 1 080 €, Svenskt översättarlexikon 4 000 €, fil.mag. Jenny Sylvin 488 € (resestipendium) + 19 730 € och Tionde dialektologkonferensen 10 000 €.
Historia: Fil.mag. Kim Björklund 20 000 €, fil.mag. Henrik Forsberg 20 300 €, Föreningen Granskaren 6 000 €, fil.dr Tom Gullberg 15 000 €, fil.dr Sofia Häggman 22 800 €, fil.mag. Ingalill Ihrcke 8 000 €, Projektet Johan Bures släktbok 6 000 €, Närpes stad/Närpes gymnasium 3 500 €, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 5 000 €, Projektet Från Runeberg till runor 5 000 €, fil.dr Mona Rautelin 22 800 €, Transnationella minoriteter i Norden 10 000 € och fil.mag. Mirja Österberg 5 000 €.
Teologi och kyrkohistoria: Teol.mag. Carolin Ahlvik 18 000 € och teol.mag. Sara Medberg 11 550 €.
Miljövård: Natur och miljö r.f. 15 000 €, Ungmartha r.f. 5 000 € och WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp 23 000 €.
Teknologi: Vindkraftföreningen r.f. 8 500 €.

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond
Ekon.mag. Mikaela Carlström 11 000 €, ekon.mag. Paul Catani 6 000 €, ekon.mag. Mari Hintikka 4 000 € och pol.mag. Camilla Härtull 4 300 €, pol.mag. Annina Kainu 3 000 €, ekon.mag. Niclas Meyer 5 700 € och pol.mag. Susanna Sandström 6 000 €.

Fonden Fredrik Pacius minne
DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland 15 000 €, Chorus Sanctae Ceciliae 7 000 €, Finlands Svenska Sång- och Musikförbund 10 000 €, Kungl. Musikaliska Akademien, Sverige, 17 000 €, Kypron Prinsessa ry 12 000 € + 5 000 € och Olms Verlag, Tyskland 1 000 €.

Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond
Bokföraren Ruth Bertlin 5 400 euro, fil.mag. Agneta Rahikainen 5 000 euro, fil.dr Trygve Söderling 15 000 euro och professor Johan Wrede 10 000 euro.

Carl-Johan von Troils minnesfond (resestipendium)
Med.stud. Kaisa Björkman 1 100 €, med.kand. Helene Duncker 1 000 €, med.kand. Lauri Husa 1 000 €, med.kand. Sara Knip 1 000 €, med.kand. Jenny Lindroos 1 000 €, med.kand. Frida Malin 1 000 € och med.kand. Anna Svärd 750 €.

Albert de la Chapelles fond
För inköp av konst till Västra Nylands landskapsmuseum 1 188,47 €.

Historiska nämnden
Fil.mag. Nina Johansson 21 600 €, fil.dr Mona Rautelin 3 300 € och pol.mag. Janne Väistö 9 000 €.

Litteraturvetenskapliga nämnden
Fil.mag. Eva Johansson 6 600 €, fil.mag. Hanna Lahdenperä 16 500 €, fil.mag. Maria McWilliam 6 600 € och fil.mag. Tomi Riitamaa 6 600 €.
Nämndens pro gradu-pris om vartdera 1 000 € har tilldelats fil.mag. Patrik Aaltonen och fil.mag. Jenny Wikström.

Samhällsvetenskapliga nämnden
Pol.dr Mika Helander 5 700 €, pol.mag. Camilla Härtull 1 000 €, pol.mag. Anna-Maria Slotte 9 900 € och pol.mag. Jussi Westinen 12 250 €.

Språkvetenskapliga nämnden
Fil.dr Therese Leinonen 22 800 € och fil.mag. Eveliina Tolvanen 9 900 €.
Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € har tilldelats fil.mag. Kirsi Aantaa.

Traditionsvetenskaplia nämnden
Fil.dr Johanna Björkholm 7 400 €, fil.mag. Marcus Lepola 6 600 € och Jakob Löfgren 8 000 €.  
Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € har tilldelats fil.mag. Sarah Hagström.

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |