Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar 2010–2014

  

Projektpresentation


Stor-Sarvlaks gård i Pernå.
Foto: Janne Rentola/Svenska litteratur-
sällskapet i Finland
Herrgårdarna i Finland är en betydelsefull del av det finländska kulturarvet. Gårdarnas arkiv och boksamlingar är av central betydelse för forskningen i Finlands historia. Herrgårdsarkiv finns på olika gårdar runtom i landet och i olika offentliga arkiv och bibliotek. Också många släkt- och personarkiv i de offentliga arkiven och biblioteken innehåller brev och handlingar med herrgårdsanknytning. Helhetsbilden av vilket slags material som finns bevarat, och om det är tillgängligt för forskning, har dock hittills saknats.

För att inventera herrgårdarnas arkiv och boksamlingar och bidra till att de bevaras startade Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddarhuset, Riksarkivet, Nationalbiblioteket och Åbo Akademis bibliotek hösten 2010 gemensamt det tvåspråkiga projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar – Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan. Avsikten var att engagera privata godsägare i vården av sina arkiv och boksamlingar och att samla informationen om detta material i en riksomfattande databas för forskningsändamål. Vid behov kunde medlemmarna i projektgruppen konsulteras för bedömning av åtgärdsbehov och arkivens och boksamlingarnas kondition.

För att kartlägga hurudant material som finns i de finländska herrgårdarna sände projektgruppen åren 2011-14 enkäter till herrgårdsägare i Finland. Uppgifterna fördes in i databasen Herrgårdar.

Projektet avslutades med en temadag i Riddarhuset i Helsingfors 2014. Arbetet fortsätter inom de deltagande organisationerna. Enkäten kan fortfarande besvaras elektroniskt via länken nedan. Svaret kan också skickas in i pappersform till Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

  Till enkäten

  Skriv ut enkätblanketten

  Läs mer om projektet (projektplan)

  Databasen Herrgårdar

  Läs mer om förvaring av arkivmaterial och böcker

  Suomeksi

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |