Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

SLS arkivs projekt: Forskarnas röst och digitalt material

Under de senaste åren har digitaliseringsverksamheten bland minnesorganisationerna varit ytterst livlig. Digitaliseringen har i första hand koncentrerats på mer betydande material och sådant som används särskilt mycket. I fortsättningen har fokus lagts på allt mångsidigare materialgrupper. I takt med att mängden digitaliserat material ökar växer också dess betydelse inom den humanistiska forskningen.

Projekt Forskarnas röst och digitalt material utreder det digitaliserade materialets betydelse för forskarsamfundet och utvärderar förhållandet mellan såväl digitaliseringsprocesserna, minnesorganisationerna som forskarsamfundet. Projektets infallsvinkel är den humanistiska forskningen och framförallt arkivens, speciellt de centrala privatarkivens digitaliseringsprojekt, men även de övriga minnesorganisationerna och forskarsamfundet tas i beaktande.

Projektet indelas i tre delar:

1 Kartläggning av nuläget

Hur har forskarsamfundet tagit emot digitaliseringsprojekten och hur har minnesorganisationerna tagit i beaktande forskarsamfundets behov i digitaliseringsprojekten? Hurudana utredningar har gjorts och vilka lösningar finns det inom Finland och även internationellt?

2 Utredning över digitaliseringsprojektens effekter

Hur kan man mäta digitaliseringsprojektens genomslagskraft och effekter ur den humanistiska forskningens synvinkel? Hur kommer den ökade digitaliseringen av det nationella kulturarvet att påverka forskningsprocessen och publiceringen av forskningsresultat? Hur styr digitaliseringen forskningen och vice versa?

3 Utveckling av samarbetet mellan forskarsamfundet och minnesorganisationerna

Hurudana institutionella strukturer och hurudan praxis behövs för att utveckla samarbetet mellan forskarsamfundet och minnesorganisationerna? Hurudant digitaliserat material behöver forskningen och hur kunde forskarsamfundet aktivt delta i planering och förverkligande av digitaliseringsprojekt?

Projekt utför förfrågningar bland forskarsamfundet och minnesorganisationerna för att kartlägga resultat, behov och önskemål för hur samarbetet borde utvecklas. Projektet avslutas med ett seminarium i oktober 2011 och en skriftlig rapport.

Projektet är ett samarbete med läroämnet Finlands historia vid Åbo universitet.

Kontaktpersoner:
Arkivchef Mikael Korhonen, fornamn.efternamn(a)sls.fi, tfn 09-618 774 54
Projektledare Outi Hupaniittu,  fornamn.efternamn(a)sls.fi, tfn 09-618 774 67

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |