Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Ett språkprojekt i fyra delar om den svenska som talas och skrivs i Finland

Utgångspunkten för Svenska litteratursällskapets nya språkprojekt är att beskriva svenskan i Finland som en regional varietet inom svenska språket, samtidigt som det är ett komplett samhällsbärande språk med en egen social och geografisk variation. Svenskan är ett s.k. pluricentriskt språk, dvs. ett språk med normcentrum i fler länder än ett. Detta ger språkvetenskapen möjlighet att studera likheter, olikheter och växelverkan mellan centrum och periferi.

Det existerar ingen modern beskrivning av svenskan i Finland som skulle kunna ersätta Olav Ahlbäcks förtjänstfulla men kortfattade skrift Svenskan i Finland (1955, 1971). Avsaknaden av ett verk som ger en helhetsbild av den finländska regionala varieteten innebär att en viktig del av svenska språkets variation förblir mindre känd utanför landets gränser och utanför en krets av professionella språkforskare. Svenskan i Finland är värd en större synlighet än så.

Avsikten med språkprojektet är att teckna ett porträtt av svenskan i Finland som modersmål dels i tal, dels i skrift, dels ur ett historiskt perspektiv. Språkprojektet är i första hand ett bokprojekt, men för att beskrivningen av skriftspråket alls ska vara möjlig kommer den finlandssvenska språkbanken att byggas ut med såväl moderna som historiska texter som representerar flera olika genrer.

De planerade tre volymerna har varsin huvudförfattare/huvudredaktör, nämligen professor em. Ann-Marie Ivars (språket i tal), professor Marika Tandefelt (språket i skrift) och professor Camilla Wide (språket i historien). För arbetet med den finlandssvenska språkbanken ansvarar fil.dr Nina Martola.

Projektets initiativtagare och största finansiär är Svenska litteratursällskapet i Finland. Även Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen för Åbo Akademi och Stiftelsen Tre smeder bidrar. I Sverige stöds projektet av Svenska Akademien samt av Riksbankens jubileumsfond. Samarbetspart för korpusdelen är Institutet för de inhemska språken och Språkbanken vid Göteborgs universitet.

Svenska litteratursällskapet har tillsatt en styrgrupp för projektet som består av professor Tom Moring (ordf., Helsingfors universitet), professor Pirkko Nuolijärvi (Institutet för de inhemska språken), professor em. Mats Thelander (Uppsala universitet) och professor Nils Erik Villstrand (Åbo Akademi). SLS forskningschef Christer Kuvaja är gruppens sekreterare. Medlemmar i gruppen är även de ansvariga för de fyra delarna. Projektledare från 1.8.2010 till 31.7.2014 är professor Marika Tandefelt (Svenska handelshögskolan), därefter övertar professor Camilla Wide (Åbo universitet) projektledarskapet.

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |