Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Allmän information, se alltid aktuell annonsering

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond
Fondens ändamål är att stödja vetenskapligt och litterärt arbete bland den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Stipendier och understöd kan sökas av personer eller forskningsprojekt för vetenskapligt arbete, varvid historieforskning eller kulturhistorisk forskning främst kommer i fråga. 

Fonden Gustaf III:s minne
Tryckningsbidrag för tryckning av originalarbeten på svenska eller finska belysande det gustavianska tidevarvet eller för monografier över medlemmar av ätten Armfelt . Utländska medborgare kan inte få bidrag. Utlyses vart tredje år (nästa gång 2016).

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond
Stipendier åt svenskspråkiga medborgare i Finland för studier i nationalekonomi eller statistik. Fonden beviljar stipendium endast för vetenskaplig ekonomisk forskning och för statistisk forskning på det ekonomiska området, inklusive befolkningsläran. Både postgradual och postdoktoral forskning beaktas.

Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond
-
ett stipendium för ett fullbordat arbete i historia eller litteraturhistoria , skrivet efter ingående arkivstudier, eller som forskningsunderstöd för förarbetet till ett sådant verk och
- ett stipendium för en släkthistoria, grundad på pålitligt källmaterial, eller som understöd för förarbeten för en sådan eller för en välskriven levnadsteckning över en bemärkt person inom kulturlivet.

Historiska nämnden
Forskningsstipendier åt personer som avlagt magisterexamen inom historievetenskaperna och fortsätter studierna med sikte på licentiat- eller doktorsexamen samt för postdoktoral forskning.  Nämnden kan också bevilja medel för annan historisk forskning och för resestipendier i samband med källforskning. Nämndens uppgift är att främja historieforskning, särskilt sådan som gäller den svenska befolkningen och den svenska kulturen i Finland. Nämndens sekreterare ger närmare upplysningar.

Traditionsvetenskapliga nämnden
Forskningsstipendier åt personer som avlagt magisterexamen i etnologi eller folkloristik och fortsätter studierna med sikte på licentiat- eller doktorsexamen samt för postdoktoral forskning. Nämnden kan också bevilja medel för konferensresa med föredrag, kostnader för upprätthållande av forskarnätverk m.m. Nämndens sekreterare ger närmare upplysningar.

 

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |