Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Källutgåvor

Med källutgåvor avses utgåvor av brev, dagböcker, reseskildringar och andra dokument, som på olika sätt belyser personer och skeenden i historien.

Texternas tillkomst beskrivs och de placeras in i ett sammanhang. Dessutom kommenteras de på olika sätt med t.ex. uppgifter om personer, platser och företeelser som nämns. Likaså förklaras ord vilkas betydelser har förskjutits eller som helt fallit ur det moderna språkbruket.

Källutgåvorna kan dels läsas som sådana, som beskrivningar över sin tid, dels utnyttjas som just källor i forskning. Exempel på källutgåvor i SLS utgivning är de fyra ständernas protokoll vid lantdagen i Borgå 1809, konstnärsbröderna von Wrights dagböcker, G.H. Jägerhorns beskrivning över Gustaf III:s ryska krig 1788−1790, Jean Sibelius dagbok, Albert Edelfelts brev från Ryssland och R.F. Sahlbergs resedagbok från Sydamerika, Alaska och Sibirien 1839−1843. 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |