Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Historia


Originaltexten till Björneborgarnas marsch, nedtecknad av J.L. Runeberg på baksidan av ett kuvert, finns bevarad i litteratursällskapets arkiv. 
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. är ett vetenskapligt samfund som år 1885 grundades till minne av Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg. Den avgörande bakomliggande orsaken till sällskapets tillkomst var ändå det sena 1800-talets språk- och kulturpolitiska debatt.

På 1880-talet delades offentligheten och det akademiska livet vid universitetet i Helsingfors allt skarpare mellan finskt och svenskt. Det nationella identitetssökandet stärkte behovet att dokumentera, bevara och förmedla det svenska kulturarvet i Finland. SLS uppgift blev att upprätthålla en svensk nationalkultur i Finland, utgående från en "kultursvensk" grundsyn. Initiativtagare var professorn i estetik och nyare litteratur, Carl Gustaf Estlander.

Genom sin målsättning förenade Svenska litteratursällskapet både den kulturella eliten och den finlandssvenska allmogen, vilket tidigt kom till uttryck i vetenskapliga och andra litterära verk.

Sällskapet har ända från början förenat tre olika funktioner: som vetenskapligt samfund, som fri förening med en medlemskår från hela det svenska Finland och som förvaltare av växande ekonomiska resurser för den egna verksamheten.

SLS förebild som vetenskaplig förening var närmast Finska Litteratursällskapet, grundat 1831. Den egna skriftserien började utkomma 1886, arkiv och samlingar upprättades. Under de första femtio åren präglades SLS verksamhet i hög grad av frivilliga insatser och donationer, utåt var publikationsserien och de litterära prisen de mest synliga inslagen.

År 1937 grundades ett särskilt Folkkultursarkiv (FKA) som tillsammans med Historiska och litteraturhistoriska arkivet (HLA) har vuxit ut till statsstödda offentliga specialarkiv inom SLS. Bokutgivningen har utvecklats så att SLS i dag är det största vetenskapliga förlaget på svenska i Finland.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |