Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Biografi över Alexander Armfelt åren 1841–1876

Alexander Armfelt var ministerstatssekreterare i S:t Petersburg åren 1841–1876 och föredrog ärenden rörande storfurstendömet Finland hos tsarerna. Det faktum att Armfelt i 36 år innehade en hög position inom tjänstemannahierarkin i Finland och en central förmedlande ställning i ryska regeringskretsar gör honom till en betydande gestalt.

Armfelt blev ofta kritiserad för sin tvehågsenhet av sina samtida, men han utmanade två av kejsarens generalguvernörer och satte dem på plats. Dessutom hade han vidlyftiga planer för hur Finlands statliga ställning i framtiden skulle säkerställas.

Undersökningen presenterar inte endast en stor personlighet under en viktig period i Finlands historia, utan klarlägger också de mekanismer som förekom under en avgörande omvälvningsepok. Armfelts åskådningssätt var starkt präglat av personbunden lojalitet. Han handlade genom ett nätverk som byggde på monarkins makt och nåd.

Som finländsk patriot inte bara försvarade han den gustavianska absolutismen som existensgrund för Finland, utan han var nödgad att även försiktigt bredda och omarbeta den för att kanalisera dynamiken i landet och förhindra provokation av den ryska centralmakten.

Projektforskare är Robert Schweitzer.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |