Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Fältundersökningar

Under de senaste åren har etnologerna, folkloristerna och språkforskarna vid sällskapets arkiv tillsammans gjort större fältundersökningar om samtidsteman, såsom de förändringar EU-medlemskapet medfört i glesbygden och kulturarvets betydelse inom turismen. Vi strävar alltid efter att rapportera resultatet av fältundersökningarna i bok- eller artikelform.

Svenska litteratursällskapet sände tidigt ut fältstipendiater till de svenskspråkiga regionerna för att teckna upp folkets berättelser, visor och trosföreställningar. Stipendiaterna var studenter, folkskollärare eller andra personer som var intresserade av åldriga bruk och traditioner. Den lokala dialekten och ortnamnen intresserade också insamlarna. Den tidiga insamlingens målsättning var att publicera allt insamlat folkloristiskt material i verket Finlands svenska folkdiktning.

Foto: Janne Rentola
Fältarbetets grundidé är att möta människor i deras egen miljö. Fältarbete på Åland 2005.
Etnografin togs med i verksamheten under 1900-talets första årtionden och man sände ut fältexpeditioner för att dokumentera näringslivet och den materiella kulturen. Metoderna var uppmätning, avritning och fotografering.

När Folkkultursarkivet grundades 1937 följde många år av upptecknande enligt den s.k. ord- och sakmetoden. Insamlingen resulterade i utbredningskartor över etnografiska och folkloristiska föremål och fenomen.

Ännu under 1960-talet var fältinsamlingen inriktad på att ta till vara den äldsta tradition som fortfarande kunde nås. Stora fältexpeditioner dokumenterade bl.a. den gamla vistraditionens och folktrons överlevnad.

På 1970-80-talen gjorde arkivet regelbundet fältarbeten med många deltagare. Med den egna båten "Rödan" kunde språk- och traditionsforskarna röra sig längs hela kusten och göra fältarbeten i skärgården.

Jakten på en försvinnande kultur ersattes småningom av nya målsättningar och mera finslipade fältmetoder. Det blev aktuellt med samtidsorientering och individcentrering. Fältarbetena kunde vara lokalstudier, stadsundersökningar och granskningar av olika subkulturer såsom barnens, skolornas och ungdomarnas traditionsvärldar.

  Arvoden för fältinsamling 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |