Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Industrikultur

Foto: Ivar Nordlund (SLS1050:5680)
Köket i ett arbetarhem i "Röda linjen", Tolkis. Ställningen inom företaget avspeglades i tjänstebostadens storlek och läge.
För dig som är intresserad av industri- och arbetarkultur har Folkkultursarkivet en hel del att erbjuda. Särskilt fotodokumentationen av fabriksmiljöer och industrier har varit omfattande.

Dokumentationen av fabriksmiljöer och arbetarminnen fick inom den etnologiska forskningen en allt större aktualitet på 1970-talet. Modernitetens framväxt och urbaniseringen innebar att man allt mer började intressera sig för industrins och arbetarnas kulturella uttryck vid sidan om allmogekulturen, så också vid Folkkultursarkivet.

Tolkis sulfitcellulosafabrik i Borgå landskommun undersöktes grundligt under två expeditioner åren 1974 och 1975, strax före nedläggningen av fabriken. Följande år startades en storsåg på området. Folkkultursarkivets tjänstemän och studenter dokumenterade själva fabriksmiljön, arbetsrutinerna inom industrin och byggnaderna, men också den privata sfären - arbetarnas livsstil, vardagsmönster och hemförhållanden. Det digra materialet består bl.a. av uppteckningar, byggnadsinventeringar, nedtecknade intervjuer och omkring 9 000 fotografier som ger en helhetsbild av industrikulturen i Tolkis.

På 1990-talet utfördes en kompletterande studie som skildrar förändringarna i fabrikssamhället efter att cellulosafabriken upphörde med sin verksamhet 1975. Hela materialet analyserades och rapporten Industrisamhälle och arbetarkultur - En etnologisk studie över Tolkis cellulosafabrik i Borgå landskommun 1893-1975 (Bo Lönnqvist et al.) gavs ut 1997.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |