Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Kommande böcker

DISTRIBUTION:

Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors:
tiedekirja@tsv.fi 
tfn 09-63 51 77
fax 09-63 50 17

  Vetenskapsbokhandeln

Porvoon Kirjakeskus Oy
Industrivägen 4
06150 Borgå
tfn 020 166 20
tilaukset@kirjakeskus

  Porvoon Kirjakeskus Oy


Ur utgivningen våren 2015

 

 

Georg August Wallin
Skrifter 5. Norra Arabiska halvön och Persien 1847-1849
Utg. Kaj Öhrnberg & Patricia Berg & Kira Pihlflyckt

Den femte delen av Georg August Wallins Skrifter innehåller material från Wallins tid i Kairo hösten 1847 och sommaren 1849 samt från hans resa över Arabiska halvöns norra delar och därifrån till Persien 1848-1849. Största delen av materialet består av långa brev som Wallin skrev i Bagdad och Kairo och skickade hem till familj och vänner. Dagsnotiserna och väderleksanteckningarna i volymen skrev han på svenska med arabiskt skrift för att inte röja att han var västerlänning. Georg August Wallin reste i Mellanöstern i sju år för att forska i arabiska dialekter, men hans anteckningar och brev innehåller också en mängd etnografiska och geografiska iakttagelser. I Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form.

ca 537 s., inbunden, illustrerad. Pris ca 44 €,
utkommer i januari
Utges i samarbete med Atlantis
ISBN 978-951-583-285-6

 

 

Mikael Hisinger
Resedagbok från Europa 1783–1784
Utgivare Jouni Kuurne under medverkan av Märtha Norrback

Den unge fortifikationsofficeren Mikael Hisinger begav sig 1783 på en grand tour , en studieresa till kontinenten, för att bekanta sig med befästningsverk, järnbruk, arkitektur, konst och trädgårdar tillsammans med officerskollegan Carl Råbergh. En av de starkaste upplevelserna var parken Ermenonville utanför Paris, anlagd i den nya engelska stilen. Intrycken från resan omsatte Hisinger senare i praktiken på Fagervik i Västra Nyland, där han blev brukspatron efter sin far och anlade en engelsk park. Resedagboken utges med kommentarer.

Ca 375 s., inbunden, illustrerad. Pris ca 40 €,
utkommer i maj
 ISBN 978-951-583-246-7

 

 

Anders Chydenius
Samlade skrifter 3 (1777-1803)
Utg. Maren Jonasson & Pertti Hyttinen

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729-1803) var en produktiv skriftställare och en framstående politisk aktör. Band 3 av Samlade skrifter återger hur Chydenius under riksdagarna 1778–1779 och 1792 kraftfullt försvarade tjänstehjonens rättigheter och krävde en fri arbetsmarknad samt en utökad religionsfrihet. I denna del ingår riksdagsmemorial, debattinlägg och pamfletter kring dessa frågor. I Samlade skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form i fem band.

Ca 550, inbunden. Pris ca 44 €,
utkommer i februari 
ISBN 978-951-583-239-9

 

 

 

Anna Möller-Sibelius
Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik

Bertel Gripenberg (1878-1947) var under sin livstid en uppburen författare och ännu 1931 nominerades han till Nobelpriset. Efter andra världskriget har hans författarskap omvärderats både av politiska och estetiska skäl. Anna Möller-Sibelius utgår i denna bok från ett helhetsperspektiv, där Gripenbergs lyriska produktion under fyrtio år betraktas i sitt samspel med en turbulent samtid. Utifrån tre nyckelbegrepp, roll, retorik och modernitet, undersöker hon Gripenbergs växlande diktarroller, hans kommunikation med läsaren och modernitetsproblematiken som en dynamisk och motsägelsefull undertext i hans lyrik.

Ca 320 s., häftad, illustrerad. Pris ca 34 €,
utkommer i mars
ISBN 978-951-583-283-2

 

      

 

Svenska fornsånger III
Utg. Adolf Iwar Arwidsson

 Finländaren Adolf Iwar Arwidsson (1791-1858), bibliotekarie vid Kungl. Biblioteket i Stockholm, utgav sin samling Svenska fornsånger i tre delar 1834-1842. Särskilt verkets tredje del, som upptar skämtvisor, sånglekar och barnvisor, betraktas som ett pionjärarbete. Ur ett finländskt perspektiv har denna volym sitt särskilda intresse, då Arwidsson inspirerades att ta med sånglekar ur sin egen repertoar. Av bandets 105 sånglekar är 27 från Finland. Det är sånglekar som dansades och sjöngs på prästgårdar, på herrgårdar och vid stadsbaler i bl.a. Borgå och Åbo. Denna tredje del ges nu ut i faksimil.

Utges i Sverige av Kungl. Gustav Adolfs Akademien i samarbete med Svenskt visarkiv.

Ca 590 s., häftad. Pris ca 25 €,
utkommer i mars
ISBN 978-951-583-291-7

 

 

Armas Järnefelt
Kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige

Red.  Hannu Salmi och Lasse Zilliacus
Övers. Lasse Zilliacus

Tonsättaren och dirigenten Armas Järnefelt växte upp i Finland men gjorde karriär i Sverige. Här skildrar en rad författare höjdpunkterna och konflikterna i hans konstnärsliv.

Ca 400 s., inbunden, illustrerad. Pris ca 38 €,
utkommer i januari
Utges i samarbete med Atlantis
ISBN 978-951-583-287-0

 

                                                                  

 

 

Henry Wiklund
Uppdraget som växte
Historien om Svenska litteratursällskapet som förvaltare av allmännyttigt kapital

Svenska litteratursällskapet i Finland är i dag landets största förvaltare av allmännyttiga fonder och en stor leverantör av privata medel för kultur och vetenskap. Vi får följa utvecklingen från skattmästarens enmansgärning till inrättandet av ett finansråd och senare till den professionaliserade förmögenhetsförvaltningen fr.o.m. 1990-talet. Med stor precision skildrar SLS tidigare VD Henry Wiklund det över hundraåriga ekonomiska arbetet och relaterar det till samhället runt omkring. Boken innehåller rikligt med diagram och bilder.

Ca 400 s., inbunden, illustrerad. Pris ca 45 €,
utkommer i april
ISBN 978-951-583-275-7

 

Jean Sibelius
Päiväkirjat 1909-1944
Toim. Fabian Dahlström
Suomennos Arja Gothoni ja Juha Saikkonen

Jean Sibelius dagbok från åren 1909-1944 publicerades på originalspråket svenska för första gången och i sin helhet 2005. Under Jean Sibelius jubileumsår utges dagboken på finska komplett med kommentarerna. Utgivare är Fabian Dahlström, som även sammanställt den omfattande kommentardelen.

Ca 550 s., inbunden, illustrerad. Pris ca 55 €,
utkommer i september
ISBN 978-951-583-288-7

 

 

 

 

 

Jennica Thylin-Klaus
Särdrag, stavning och självbild
Svensk språkplanering i Finland 1860-1920

Boken söker bakgrunden till varför man beslutade sig för att svenskan i Finland skulle följa sverigesvenska normer. Fokus ligger på de ideologier som påverkade diskussionen om valet av språknorm. Samtidigt belyses också språkplaneringens koppling till den svensknationella mobiliseringen och konstruktionen av en finlandssvensk identitet. De enskilda aktörerna och de nätverk de ingick i spelar en viktig roll i sammanhanget. Två olika diskussioner analyseras: dels särdragen i den finländska svenskan, dvs. finlandismerna, dels stavningen. Dessutom förankras diskussionen i två olika domäner, teatern och folkskolan.

Ca 350 s., häftad, illustrerad. Pris ca 38 €,
utkommer i höst
ISBN 978-951-583-286-3

 

 

Therese Leinonen
Talet lever!
Fyra studier i svenskt talspråk i Finland

Therese Leinonen anlägger fyra perspektiv på svenskt talspråk i Finland i en studie
i åboländska på 2000-talet, två studier i stadsspråket i Helsingfors, Åbo, Mariehamn
och Vasa och en om ordklasstaggning i en korpus över finlandssvenskt talspråk. Talspråket
jämförs både inom och mellan de finlandssvenska regionerna. Studierna bygger
på närmare tusen intervjuer med både yngre och äldre finlandssvenskar från början
av 2000-talet. Gemensamt för studierna är också att de testar nya metoder för analys
och beskrivning av variationen i talspråket och boken bidrar med betydande ny kunskap
om det svenska talspråket i Finland

Ca 200 s., häftad. Pris ca 30 €,
utkommer i juni
ISBN 978-951-583-292-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |