Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

SLS i förhållande till andra institutioner

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. hör till de äldsta vetenskapliga föreningarna i Finland. Sällskapet är en av de nio nationella kulturinstitutioner som ingår i samarbetet Kulturens domäner.

Svenska litteratursällskapet äger och förvaltar Svenska kulturfonden. Beslut om utdelning av avkastningen fattas av delegationen och styrelsen för Svenska kulturfonden, som tillsätts av Svenska folkpartiet.

Helsingfors universitet har sedan Svenska litteratursällskapet grundades varit något av sällskapets andliga hemvist. Sällskapets årshögtid firas årligen i universitetets solennitetssal.  

Sällskapet är en av grundarna av Vetenskapliga Samfundens Delegation (grundat 1899), som upprätthåller bl.a. Vetenskapsbokhandeln (Kyrkogatan 14 i Helsingfors) och Bytescentralen för vetenskaplig litteratur. Bland de enskilda vetenskapliga samfund som sällskapet regelbundet samarbetar med finns bl.a. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS (Finska Litteratursällskapet). Expert- och understödsorganisationen Informationscentralen för Finlands litteratur FILI verkar inom SKS.

Svenska litteratursällskapet samarbetar med undervisningsministeriet på flera olika plan. Sällskapet bar på uppdrag av undervisningsministeriet det administrativa riksomfattande ansvaret för J. L. Runebergs jubileumsår 2004, och det samma gäller Fredrik Pacius jubileumsår 2009. Ministeriet stöder flera av sällskapets stora åtaganden, bl.a. Österbottens traditionsarkiv i Vasa och utgivningsprojektet Zacharias Topelius Skrifter.

I egenskap av en central forskningsinstitution upprätthåller sällskapet kontakter till universitet och högskolor både i Finland och i Norden i övrigt. I sina förtroende- och sakkunnigorgan har sällskapet engagerat experter från bl.a. Helsingfors universitet, Åbo Akademi (Åbo och Vasa), Svenska Handelshögskolan, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Den forskningsverksamhet sällskapet bedriver i egen regi sker i allmänhet i kontakt med universiteten, vilket innebär att sällskapet ofta fungerar som förmedlande länk till de svenska högskolemiljöerna i Finland.

Inom arkivsektorn är Riksarkivet sällskapets närmaste samarbetspart. Riksarkivet beviljar ett årligt lagstadgat statsbidrag för verksamheten vid Folkkultursarkivet och Historiska och litteraturhistoriska arkivet. Landsarkiven, de kommunala arkiven och övriga arkiv inom den privata arkivsektorn utgör viktiga referensgrupper.

Sällskapets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med unika samlingar, specialiserat inom sällskapets egna verksamhetsområden. Nationalbiblioteket utgör en viktig samarbetspart inom flera av sällskapets verksamhetsgrenar.

I och med förlagsverksamheten är Svenska litteratursällskapet medlem i Finlands förlagsförening. Sällskapet är delägare i bokförlaget Atlantis i Stockholm. I form av delupplagor får sällskapets publikationer därigenom spridning också i Sverige.

Seminarier och möten kring aktuella frågeställningar arrangeras regelbundet tillsammans med Svenska Akademien och Svenska Vitterhetssamfundet.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |