Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Utdelade pris och beviljade stipendier 2015


Pris utdelade 5.2.2015

Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll författaren Birgitta Boucht. Memoarboken Förklädd och naken. Självporträtt. Själsfränder. Skrift är skriven av en viktig påverkare inom den finlandssvenska litteraturen. Birgitta Bouchts debut tillsammans med Carita Nyström Denna värld är vår! Handbok i systerskap kom att bli banbrytande för sjuttiotalsfeminismen. Där ingick också Bouchts diktsamling med den uppfordrande titeln ”Tala om vad du vet”. På den vägen är det. Författarskapet omfattar romaner, lyrik, skrivhandbok, hörspel, brevväxlingar, lättläst prosa, barnböcker och antologier. Därtill är inspiratören och debattören Boucht en oförtröttlig kraftkälla i Svenskfinlands offentliga samtal, vilket inte minst den dynamiska memoarboken vittnar om.

Övriga pris utdelade 5.2.2015 

Plaketten Allt vad vi äga samman tillföll professor emeritus Fabian Dahlström, för hans forskning i Finlands och Sveriges gemensamma musikhistoria. De senaste resultaten är den inventering av äldre musikalier i Finland och Sverige som han gjorde för Kungl. Musikaliska Akademiens projekt Levande musikarv 2013–14 och hans storverk över Östersjöområdets stadsmusikanter, som utkom 2013. Dahlström är en av våra ledande Sibelius-forskare. Han har bland annat utgivit en komplett förteckning över Sibelius kompositioner 2003 och Sibelius dagbok 2005 samt korrespondensen mellan Jean Sibelius och Axel Carpelan 2010.

Ett pris om 18 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillföll författaren Peter Sandström för Transparente blanche. Peter Sandströms sjätte bok är något så ovanligt som en mor-sonroman. En minnesresa in i barndomens Nykarleby och den första förälskelsen blir till ett lakoniskt äreminne över en mor som klarade upp det efter att den krigstraumatiserade maken tagit sitt liv. En ömsint bok med ett lågmält men insisterande själspejlande.

Ett pris om 18 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Henrika Andersson för En skärva av själen. Berättelsen skär rätt in i femtonåringens värld, med en tonsäkerhet och trovärdighet som imponerar, och med en självklar förankring i såväl fysiska och konkreta detaljer som sammanhang. Det magiska tänkandet är ständigt närvarande, men magin är en farlig lekkamrat för ett utsatt barn. Mästerlig ambivalens – samtidigt livsbejakande och livshotande.

Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll filosofie doktor Agneta Rahikainen för två verk. Avhandlingen Poeten och hennes apostlar. En biomytografisk analys av Edith Södergranbilden erbjuder en nyanserad, kritisk och fascinerande granskning av hur myterna om Edith Södergran skapats i litteraturhistorieskrivningen. I den medryckande boken Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran visar hon på sin förmåga att levandegöra sina rön för en intresserad allmänhet. Genom omsorgsfulla arkivstudier och rik kontextualisering öppnar Rahikainen för spännande perspektiv på ett viktigt författarskap.

Ett pris på 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll författaren Anders Larsson för trilogin Två män i ett tält. I sina tragiska komedier, skrivna och spelade 1994, 2004 och 2014, fångar han samhällets och mansrollens vingliga förändringar i en absurd, osäker och lätt igenkännbar värld. Priset ges med en förhoppning om fortsättning 2024 och så vidare

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll Historiska föreningen för dess nu sekellånga insats till förmån för vårt lands svenskspråkiga historievetenskap och historiekultur. Föreningen har sedan 1916 utgivit Historisk Tidskift för Finland och bedriver parallellt med detta en innovativ föredragsverksamhet, som engagerar historiker och historieintresserade av alla åldrar.

Ett pris om 14 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll filosofie doktor Kasper Kepsu för avhandlingen Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Med utgångspunkt i ett omfattande källarbete skildrar författaren den komplicerade relationen mellan den svenska kronan, godsarrendatorerna och bönderna i denna gränsregion. Genom en banbrytande analys av det ingermanländska bondemotståndet får avhandlingen en djupdimension som kastar nytt ljus över både den svenska stormakten och den tidigmoderna statsbildningen kring Östersjön.

Ett pris om 12 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll författaren Tomas Mikael Bäck för diktsamlingen Vinterresa. Under sjukhusfärder genom ett vintrigt stadslandskap blir de mest vardagliga observationer betydelsebärande – duvor slängda mot himlen, antecknande parkeringsvakter. Med virtuos precision tyder Bäck tecknen som stadslandskapet strör omkring sig och förvandlar dem till sprängladdade diktminiatyrer som vittnar om dödens närhet men också om vårens ankomst.

Ett pris om 10 000 euro ur Carl Gustaf Estlanders minnesfond tillföll filosofie licentiat Pia Ingström för boken Känslor äger rum. Liv i hem, stuga och villa. Författaren djuplodar konkreta och abstrakta betydelser av hem, stuga och villa i en välavvägd blandning av fakta och självupplevt. Känslor som väcks av det inre och yttre rummet samsas med det kulturspecifika stuglivets normer och ett besök i Villa Salin hos dess nästan bortglömda donator.

Ett pris om 10 000 euro ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond tillföll filosofie doktor Jan Hellgren för boken Bo Carpelan. Rummets diktare. I sina analyser belyser Hellgren på ett lyhört och mångfasetterat sätt utvecklingen av ett centralt drag i Bo Carpelans arkitektoniska författarskap och poetik. Hellgren visar inte bara på vidden av Carpelans speciella känsla för plats och rum utan också på vikten av rumsligheten för litteraturen och för våra liv.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Lars Sund för Tre systrar och en berättare. Romanen skildrar tre kvinnoöden i efterkrigstidens Finland. Kvinnornas liv sammanflätas med samhällsbygget runt omkring dem, med en djärv teatersatsning som utmynnar i tragedi och med ett thrilleraktigt slut. Allt orkestreras från en järnvägskorsning av en skenbart beskedlig bomfällare med desto kaxigare bisittare – en kråka och en fornstor skald.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Agneta Enckell för diktsamlingen Inte ett ord (jag är naken). I det flytande tillståndet mellan dröm och vakenhet söker Enckell efter ett språk som inte finns i orden utan snarare i andningen. I mellanrummen och sprickorna hittar hon därtill en förlorad mor, och resultatet är en vindlande vacker, labyrintisk diktsamling som vidgas vid varje läsning.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor h.c. Mikael Reuter som i boken Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet sammanställer sin omfattande kunskap om finlandssvenska och språkriktighet i konkreta råd för skribenter från alla slags branscher. Boken fungerar både som ett praktiskt redskap för aktiva och blivande språkknegare och som en bred beskrivning av säregenheter i finlandssvenskt språkbruk. Mikael Reuter har länge personifierat begreppet språkvård för alla.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie magister Ulf Smedberg för boken Krigsmans tid. Den svenska tidens ständiga knekthåll i Nykarleby socken 1734–1810. Rotesoldaternas värld, villkor och verklighet. Med stor detaljrikedom och betydande känsla för förändringar över tid drar författaren samman 26 år av forskning. Soldatnamnet Krigsman får symbolisera hela den komplicerade symbiosen mellan den svenska krigsmakten och det österbottniska bondesamhället, samtidigt som en avslutande matrikeldel tecknar bilden av 300 enskilda människoöden.

Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillföll författaren Benita Backas-Andersson för När rädslan vilar. Detta är en hudlös och drabbande berättelse om den lilla östnyländskan Milia som med alla sinnen öppna tar sig igenom en våldspräglad och fattig barndom. Författarens solidaritet med barnets ångest, skam och skuldkänsla när hon inte kan hantera den krigsskadade faderns misshandel av modern är enastående och precist gestaltad.

Ett pris om 10 000 euro ur Ina Rosqvists fond tillföll författaren Susanne Ringell för Tärnornas station – en drömbok. Boken tar med sin läsare till drömmens hemlighetsfulla värld, där såväl våra innersta önskningar som våra djupast gömda minnen flyter upp till ytan. Med språklig elegans och friskt mod utforskar Ringell sitt drömlandskap och närmar sig samtidigt tillvarons stora mysterier – om de så gäller valpförlossningar, korvkokning eller luciatåg.

Ett pris om 9 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll Föreningen Brage i Helsingfors för Laboratorium för Folk & Kultur, en tidskrift framvuxen och autonomt driven i kretsen av dess folklivssektion med en bred kulturanlys av lärt och populärt som rättesnöre. Tidskriften har i 25 år erbjudit nya synvinklar och fördjupat perspektiv på kulturen i vidaste bemärkelse i både nordisk och internationell kontext.

 

Beviljade stipendier och understöd

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond
ekon.mag. och pol.mag. Sonja Grönblom 26 000 euro och forskningsprojektet Ownership, Motivation and Social Objectives vid Åbo Akademi 4 000 euro för resekostnader.

Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond
fil.kand. Anna-Stina Hägglund 5 400 euro, pol.mag. o. teol.mag. Ville Niittynen 13 200 euro, PhD Kathy Saranpa 13 200 euro och fil.mag. Keth Strömdahl 5 400 euro.

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |