Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Information till mottagare av stipendier och understöd

SLS meddelar per post om alla beviljade stipendier och forskningsmedel.

Rekvisition och utbetalning

Rekvirera stipendiet eller understödet först elektroniskt och skriv sen ut rekvisitionsblanketten, underteckna den och skicka den per post till SLS. Rekvirera stipendiet/forskningsmedlen i god tid, gärna minst tre veckor före önskad utbetalningsdag. Stipendierna utbetalas i en eller högst två rater.

  Till rekvisitionen

 

Förbindelse

Den som beviljats och mottagit stipendium eller understöd av litteratursällskapet förbinder sig att

a) använda medlen för i ansökan angivet ändamål

b) redogöra för användningen av medlen, se närmare nedan

c) informera om stödet i alla publikationer, på webbsidor, i samband med seminarier och i annat material som publiceras inom projektet, och använda litteratursällskapets och dess fonders logo, som kan laddas ner från SLS webbplats

d) teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (om stipendiet är ett arbetsstipendium för minst fyra månader per år).

 

Redogörelse

Du ska elektroniskt lämna in en redogörelse över användningen av stipendiet eller understödet inom ett år efter att du lyft bidraget. Till redogörelsen bifogas en berättelse på 1-3 sidor över forskningsresultat, studieprestationer, studieresor m.m. samt en ekonomisk redogörelse över hur projektets budget har förverkligats. Den som beviljats resestipendium ska specificera kostnaderna (resor, logi, deltagaravgifter m.m.). Du behöver inte bifoga biljetter och kvitton. Den som inte inom utsatt tid har lämnat in redogörelse kan gå miste om framtida stipendier och forskningsmedel.

Redogörelsen ska vara ett sammandrag över hur forskningen, projektet etc. har framskridit under den tid du har fått finansiering från litteratursällskapet. Berätta också vilka artiklar eller uppsatser du har publicerat och vilka kurser och seminarier du har deltagit i. Du ska också redogöra för om forskningen inte har framskridit enligt planerna under finansieringsperioden.

  Till redogörelsen

För de stipendier och understöd som beviljats före maj 2012 lämnas redogörelsen in endast per post.

  Redogörelseblankett
OBS! Endast för stipendier beviljade före maj 2012

 

Uppskov och användning

Stipendium och understöd är reserverade för mottagaren ett år efter det att den sökande fått positivt besked om stipendium/forskningsmedel. Efter att det första året förflutit kan mottagaren skriftligen anhålla om ytterligare uppskov för högst ett år. Således har man totalt två år tid att lyfta stipendiet.

Användningstiden för stipendierna kan förlängas på grund av militärtjänstgöring, moderskaps/faderskapsledighet eller vårdledighet och långvarig sjukdom eller annat vägande skäl. En skriftlig anhållan om förlängning inlämnas till SLS forskningssekreterare.

Stipendiaten ska meddela SLS om hon/han inte kommer att utnyttja sitt stipendium eller enbart delar av det. SLS besluter om eventuell återbetalning.

 

Beskattning

Stipendierna är skattefria upp till den av skattemyndigheterna fastställda gränsen. Ifall mottagarens totala stipendiesumma på årsnivå överstiger den maximala skattefria gränsen beskattas stipendiemottagaren för den överstigande delen. Stipendier och understöd ska uppges i inkomstdeklarationen. Svenska litteratursällskapet meddelar därför skattemyndigheterna alla beviljade stipendier och understöd.

 

Pensions- och olycksfallsskydd

Enligt lagen om arbetspensions- och olycksfallsförsäkringsskydd för stipendiater som trädde i kraft 1.1.2009 ska mottagare av stipendier teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA, www.lpa.fi). Försäkringen är obligatorisk och gäller i Finland boende personer, också arbetsgrupper. Villkoren är att stipendiebeloppet uppgår till en viss minimisumma och att tiden för forskning, studier m.m. eller tiden för tjänstledighet är minst fyra (4) månader per år. Premien som ska betalas är cirka 14 % av det beviljade beloppet. Litteratursällskapet meddelar LPA om beviljade stipendier och understöd, medan mottagaren av stipendiet själv tecknar försäkringen.

 

Offentliggörande

Namnen på dem som beviljats pris, stipendier och understöd offentliggörs i och med att sällskapet fattat beslut om utdelningen. Namnen publiceras också på sällskapets webbsidor.

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |