Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Anvisningar för ansökan om stipendium och understöd

Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd. Den sökande och den som beviljas stipendium eller understöd ska vara samma person eller organisation, utom i fråga om arbetsgrupper där ansökan ska göras av projektledaren.

Akademisk forskning

Historik och dokumentation

Resebidrag, materialkostnader, tryckningsbidrag och övrigt

 

Akademisk forskning

Du kan ansöka om personligt forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen, samt om du avlagt doktorsexamen och fortsätter din forskning. SLS beviljar inte resestipendier för arbete med pro gradu-avhandling.

Ansökan sker endast elektroniskt och riktas inte till någon specifik fond eller vetenskaplig nämnd, utan samma ansökan kan gälla ett huvudämnesområde och två andra ämnesområden. För helt olika ändamål inlämnas separata ansökningar.

 

Stipendiesummornas storlek

De personliga forskarstipendiernas storlek är följande och kan sökas för högst ett år i taget:

Sökande per månad (€)   
per år (€) 
doktorand 2 20026 400
postdokforskare 2 600
 31 200
doktor på minst docentnivå   
 3 200  38 400

I summorna är inberäknat den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen (14 procent av beloppets storlek). Den årliga skattefria summan är 19 797 € (2014). Stipendiaten betalar skatt på den överstigande delen. Stipendiaten förbinder sig att forska på heltid.

Därtill kan i samma ansökan sökas om resebidrag och/eller materialkostnader. Ansökan om tryckningsbidrag kräver en separat ansökan.

 

Forskningsplan

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. Teckenstorleken ska vara minst 12 punkter.

Forskningsplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.

Forskningsplanen ska följa nedanstående disposition:

1. Bakgrund

 • forskningens betydelse nationellt och det internationellt
 • kort beskrivning av tidigare forskning kring samma ämne samt hur den aktuella undersökningen anknyter till den
 • hur långt arbetet har framskridit och hur mycket och vad som återstår att göras

 2. Mål

 • forskningens mål
 • hypoteser och frågeställningar

3. Forskningsmetoder och forskningsmaterial

 • de forskningsmetoder som kommer att användas
 • forskningsmaterialet och hur det ska samlas in och användas
 • etiska aspekter och eventuella etiska utlåtanden i anknytning till forskningsmetoderna och -materialet

4. Resultat

 • förväntade resultat och deras vetenskapliga och samhälleliga betydelse
 • möjligheten att tillämpa och utnyttja resultaten
 • publicering (även i open access) och annan spridning av resultaten samt det insamlade materialet

 

Meritförteckning/Curriculum vitae (bifogas som bilaga i pdf-format)

Obligatorisk för doktorander och doktorer som ansöker om stipendium. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.

 

Publikationsförteckning (bifogas som bilaga i pdf-format)

Obligatorisk för doktorer som ansöker om stipendium. Publikationsförteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.

 

Tidtabell och budget

Du ska ange för vilken tid SLS-finansieringen gäller, dvs. tidpunkt och antal månader. I budgeten ska du ange det belopp som du ansöker om från SLS. Ifall ansökan gäller annat än vetenskaplig avhandling ska också den totala summan för projektet anges.

 

Referenser/rekommendationer

Om du önskar kan du ange personer som vid behov kan ge referenser om din forskning. Utlåtanden bifogas som bilaga i pdf-format till den elektroniska ansökan. Utlåtanden som skickas in separat per post beaktas inte.

 

Tidigare understöd och samtidiga ansökningar

Anteckna om du tidigare erhållit stipendium/understöd för samma ändamål från litteratursällskapet eller övriga bidragsgivare. Anteckna också samtidiga ansökningar för samma ändamål hos övriga bidragsgivare än litteratursällskapet.

 

Bilagor

Skicka inte in bilagor separat per post.

Bifoga inte forsknings- eller projektplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bifoga inte heller sådant som framgår ur merit- och publikationsförteckningen såsom betyg, pro gradu-avhandling m.m.

Bilagornas maximistorlek är 3 MB och de ska vara i pdf-format.

Du ska bifoga följande bilagor till din ansökan:

 • Intyg över antagning till doktorandstudier, om du inte tidigare beviljats stipendium av SLS.
 • En icke-disputerad doktorand kan ansöka om stipendium för postdokforskning först efter att förhandsgranskarnas utlåtanden föreligger. Utlåtandena bifogas ansökan.
 • Disputerad bifogar intyg över examen.
 • Om genomförandet av forskningen kräver ett forskningstillstånd eller ett utlåtande av en etisk kommitté, ska detta bifogas. 
 • Andra bilagor av väsentlig betydelse för bedömningen.

 


Historik och dokumentation

Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan söka om stipendium för historiker över bl.a. kommuner, byar, gårdar, föreningar och organisationer, eller för att dokumentera en släkts eller en persons historia.

Ansökan sker endast elektroniskt och riktas inte till någon specifik fond eller vetenskaplig nämnd, utan samma ansökan kan gälla ett huvudämnesområde och två andra ämnesområden. För helt olika ändamål inlämnas separata ansökningar.

Ifall det är fråga om ett personligt stipendium kan summan inte överskrida 2 200 euro per månad, utan en välmotiverad orsak. Därtill kan i samma ansökan sökas om resebidrag och/eller materialkostnader. Ansökan om tryckningsbidrag kräver en separat ansökan.

 

Projektplan

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. Teckenstorleken ska vara minst 12 punkter. I planen ska finnas en beskrivning av själva projektet, en preliminär disposition, en kort presentation av forskaren/forskarna och en redogörelse över mål och målgrupper för projektet.

Projektplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.

 

Tidtabell och budget

Du ska ange för vilken tid SLS-finansieringen gäller, dvs. tidpunkt och antal månader. I budgeten ska du ange det belopp som du ansöker om från SLS. Den totala summan för projektet ska också anges.

 

Tidigare understöd och samtidiga ansökningar

Anteckna om du tidigare erhållit stipendium/understöd för samma ändamål från litteratursällskapet eller övriga bidragsgivare. Anteckna också samtidiga ansökningar för samma ändamål hos övriga bidragsgivare än litteratursällskapet.

 

Resebidrag, materialkostnader, tryckningsbidrag och övrigt

Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan söka om stipendium för arkivbesök, seminarier och konferenser, för anskaffningar av material som behövs i skriv- och utgivningsprocessen, och för bidrag till tryckning av böcker och artiklar eller utgivning i digital form.

För nyblivna doktorers besök vid utländska universitet, högskolor eller forskningsinstitut beviljas medel från Stiftelsernas post doc-pool, där SLS är medlem. Se närmare information på Stiftelsernas post doc-pool

Ansökan sker endast elektroniskt och riktas inte till någon specifik fond eller vetenskaplig nämnd, utan samma ansökan kan gälla ett huvudämnesområde och två andra ämnesområden. För helt olika ändamål inlämnas separata ansökningar.

 

Plan

En kortfattad plan över hur stipendiet ska användas inlämnas. I planen ska också ingå en beskrivning över mål och målgrupp.
Projektplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.

 

Meritförteckning/Curriculum vitae (bifogas som bilaga i pdf-format)
Meritförteckning ska inlämnas och den ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare

 

Tidtabell och budget

Du ska ange för vilken tid SLS-finansieringen gäller, dvs. tidpunkt och antal månader. I budgeten ska du ange det belopp som du ansöker om från SLS. Den totala summan för projektet ska också anges.

 

Tidigare understöd och samtidiga ansökningar

Anteckna om du tidigare erhållit stipendium/understöd för samma ändamål från litteratursällskapet eller övriga bidragsgivare. Anteckna också samtidiga ansökningar för samma ändamål hos övriga bidragsgivare än litteratursällskapet.

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |