Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Utdelade pris och stipendier 2011

  

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2011

Ett pris om 9 000 euro ur Statsrådet Mauritz Hallbergs fond tillfaller filosofie doktor Maria Vainio-Kurtakko för doktorsavhandlingen Idyll eller verklighet? Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens. Studien analyserar Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson som återgivare av östnyländska herrskapsmiljöer och arbetarsamhällen under slutet av 1800-talet. Detta var tiden för "det moderna genombrottet" i Norden och Vainio-Kurtakko förmår visa hur idyll och verklighet i konsten förenas på ambivalenta sätt som både speglar och framskyndar den sociala och kulturella utvecklingen. Genom sitt förtjänstfulla bruk av konst-, litteratur-, kultur- och lokalhistoria fördjupar denna insiktsfulla, välskrivna och vackra studie synen såväl på Edelfelt och Berndtson som på det finländska samhället under en brytningstid.

Ett pris om 9 000 euro ur Statsrådet Mauritz Hallbergs fond tillfaller juris doktor Mårten Knuts för doktorsavhandlingen Kursmanipulation på värdepappersmarknaden. Avhandlingen behandlar ett angeläget och aktuellt ämne, som rör sig mellan nationell rätt och EU-rätt och tar upp brott i en för den sedvanliga straffrätten ovanlig och komplex miljö. Förbudet mot kursmanipulation befinner sig i skärningspunkten mellan krav på defensiv rättssäkerhet respektive offensiv marknadseffektivitet. Författaren granskar olika former av kursmanipulation på ett sätt som kommer att vara av betydelse för behandlingen av konkreta problem i framtiden. Den välargumenterade analysen kombinerar straffrättsdogmatiska problem med principiella utgångspunkter. Författaren drivs av en stark liberal övertygelse om nyttan av en så långt möjligt oreglerad effektiv marknad - i början och slutet avslöjar han att den osynliga handen tillhör Anders Chydenius.


Pris utdelade 5.2.2011

Karl Emil Tollanders pris om 35 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll författaren Ulla-Lena Lundberg för ett författarskap omfattande lyrik, dramatik och noveller, men framför allt romaner och essäistiska reseskildringar, där fakta får en litterär gestaltning och naturen knyts samman med mänskliga erfarenheter. Hon rör sig obehindrat i olika landskap, tider och kulturer och finner det universella i det lokala, vare sig hon skildrar Kökar, Afrika eller Sibirien. Jägarens leende. Resor i hällkonstens rymd ger via ett trettiotal inzoomningar en fängslande schamanistisk tolkning av en urgammal kulturyttring och kan samtidigt ses som en symbol för författarens egen resa i existensen.

Ett pris om 18 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillföll författaren Tomas Mikael Bäck. Med välmodulerad diktarstämma återvänder Bäck i sin samling Fantasi C-dur till två av tillvarons grundkrafter, modern och musiken. Han cyklar och diktar alltmedan han "Avlyssnar girigt landskapets vårlighet". Bäck aktar såväl högt som lågt och han arbetar med stor precision och elegans.

Ett pris om 18 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Pirkko Lindberg. Hennes rika romanbygge Hotell Hemlängtan gestaltar generöst både flickglädje och sorg. Lindberg tar oss med på en hisnande färd in i Hotell Waldorfs pulserande verksamhet och adoptivdottern Tinka Komias uppväxt i femtiotalets Vasa. Hotell Hemlängtan är en sann läsroman.

Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll skådespelaren Frej Lindqvist för boken Svindlare mot sin vilja. En skådespelare blir till. Läsaren berörs djupt av hans inkännande balansgång mellan krigstiden och den karga verkligheten efteråt, mellan livet i Sverige och livet i Finland, samt mellan realiteterna och scenkonstnärens gestaltning.

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll filosofie doktor, docent Henrik Knif för hans mångsidiga studier i europeisk lärdoms- och offentlighetshistoria. Knif är en framstående redaktör av betydande källutgåvor och samlingsverk. Hösten 2010 utgav Knif essäsamlingen Leva och låta leva i gamla Europa, som befäster hans anseende som stilist och kulturvetare.

Två pris om vartdera 12 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll Juha Siltanen och Thomas Wulff för skådespelet Apollo i fähuset. Efter grundliga och engagerade källstudier har författarna skrivit ett djärvt och originellt drömspel, en textsymfoni fjärran från konventionerna i dagens teater, men i samklang med sitt uppsåt: att ur glömskan lyfta fram en särling i finländsk kulturhistoria, kompositören och skriftställaren Bengt von Törne.

Ett pris om 16 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Erik Wahlström för romanen Flugtämjaren. Författaren tar ned nationalskalden från hans piedestal och river glansbilden, men skapar i den flerstämmiga och välkomponerade romanen förståelse för hur Runebergs nyckfulla personlighet danades av en uppväxt som utsatt och mobbad pojke.

Ett pris om 13 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll journalisten och författaren Magnus Londen för boken Över daggstänkta berg. Finlandssvensk scouting 1910-2010. Den svenska scoutrörelsen i Finland framträder genom ideologier och idéer men också genom enskilda personer och scouternas symbol- och föremålsvärld. Det stora och det lilla förenas till en fullödig berättelse som tilltalar sin läsare på många plan.

Ett pris om 12 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll författaren Peter Mickwitz för essäsamlingen Förlorat. Här kombineras fyra essäer om litterärt skapande - andras och eget - med fortlöpande anteckningar av dagbokskaraktär, som kan läsas fristående men samtidigt som en kommentar till huvudtexten. Tilltalet är som hämtat från den flitigt åberopade filosofen Emanuel Levinas: Jaget, författaren, samtalar med Duet, läsaren.

Ett pris om 9 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll författaren Henri Forss för reportageboken De säger att de känner gud men de ljuger. Forss har på ett fascinerande sätt kombinerat en personlig och modig reseberättelse med en politisk-historisk analys av den islamska staten Iran.

Ett pris om 9 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Mona Forsskåhl för doktorsavhandlingen Konstruktioner i interaktion. de e som resurs i samtal. Hon ger en gedigen och teoretiskt mångsidig analys av en frekvent svensk ordkombination med flera centrala funktioner i samtalskommunikationen, som visas komplettera och glida in i varandra.

Ett pris om 8 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillföll författaren Lars Sund för boken En morgontrött fågelskådares bekännelser. Dagboksblad maj-december. Författaren skildrar mötet mellan människan och naturen på ett personligt plan genom fågelskådarens mödor och lyckostunder, men ger därtill både filosofiska och historiska utblickar på fågelskådandets historia och människans relation till naturen.

Granberg-Sumeliuska priset om 6 000 euro tillföll debuterande författaren Freja Rudels för novellsamlingen Blodsband. Författaren granskar skarpsynt men ömsint familjerelationer också ur okonventionella perspektiv utan att blunda för smärtan och skammen som kan döljas bakom fasaden. Med precision och stilsäkerhet visar hon på den kärlek som finns bakom de mest tilltrasslade relationer.

Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillföll journalisten Kenneth Myntti för boken Svenskan på offensiven eller på intensiven. Mynttis analys av svenska språkets ställning i vårt land är ett viktigt bidrag till debatten om det tvåspråkiga Finlands framtid.

Ett pris om 5 000 euro ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond tillföll filosofie doktor Jessica Parland-von Essen för boken Affärer, allianser, anseende. Konsten att tillhöra eliten i Helsingfors ca 1740-1820. Författaren spårar ett Helsingfors före tiden som huvudstad. Stadens mäktiga handelsmannasläkter, ideal och personligheter beskrivs med skärpa och flytande penna.

Ett pris om 5 000 euro ur Fonden Gustaf III:s minne tillföll filosofie doktor Johanna Ilmakunnas för doktorsavhandlingen Kuluttaminen ja ylhäisaatelin elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa - en på minutiös källforskning grundad studie i den svenska högadelns livsstil och kulturformer, utgående från bröderna Carl och Axel von Fersen. Boken är en landvinning för 1700-talsforskningen i Finland, i nära förbindelse med den internationella forskningsfronten på området.

Ett pris om 5 000 euro ur Fonden Gustaf III:s minne tillföll filosofie och teologie doktor Carola Nordbäck för doktorsavhandlingen Lycksalighetens källa. Kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar, 1781-82. Firad som ekonomisk nytänkare och stridbar riksdagsman, har prästen Chydenius teologiska profil försummats. Denna brist, gällande en framstående finländare under Gustav III:s 1700-tal, har Carola Nordbäck på ett förtjänstfullt sätt avhjälpt genom att i en brett upplagd undersökning ställa predikan i politisk kontext.

Stipendier och forskningsmedel utdelade 2011

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond
Psykolog, socionom Gunilla Björkqvist 10 000 €, fil.mag. Julia Dahlberg 12 800 €, redaktionschef, pol.mag. Nina Edgren-Henrichson 15 000 €, fil.mag. Magnus Enlund 18 000 €, MA Malte Gasche 8 000 €, dipl.ekon. Per Gustavsson 4 500 €, fil.lic. Mika Hakkarainen 12 000 €, fil.mag. Sarah Hankalahti 18 000 €, DMus, violinist Linda Hedlund 18 000 €, fil.mag. Magdalena af Hällström 18 000 €, fil.mag. Ingalill Ihrcke 16 000 €, fil.mag. Kasper Kepsu 10 000 €, fil.mag. Hanna Kivikero 13 000 €, pol.mag. Mathias Mårtens 6 500 €, fil.lic. Seija Niemi 12 000 €, fil.mag. Ulrika Rosendahl 12 000 €, fil.mag. Antti Räihä 9 000 €, fil.mag. Ann-Helen Sund 12 000 €, fil.mag. Mats Wickström 18 000 €, doktorand Christoffer Åhlman 3 400 € och fil.dr Susanne Österlund-Pötzsch 15 000 €.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II
Svenska språket:
Fil.mag. Hanna Kallio 18 800 €, fil.lic. Marika Paavilainen 13 800 €, fil.mag. Helena Palmén 9 400 €, fil.dr Viveca Rabb 7 800 €, pol.mag. Jenny Stenberg-Sirén 9 400 € och fil.mag. Jenny Sylvin 13 800 €.
Historia: Fil.mag. Aleksi Ahtola 16 000 €, pol.mag. Matts Dumell 8 000 €, Föreningen Granskaren r.f. 3 000 €, Idrottsföreningen Kamraterna Grankulla 2 500 €, Arbetsgruppen arkeologi i Själö/Skärgårdshavets forskningsinstitut 3 800 €, fil.mag. Kalle Kananoja 5 000 €, jur.lic. Gustaf Langenskiöld 7 000 €, Måkläppen AB 10 000 €, Projektgruppen för utgivning av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning/Umeå universitet 15 000 €, fil.lic. Jennica Thylin-Klaus 5 000 € och fil.mag. Victor Wilson 10 000 €.
Teologi och kyrkohistoria: Teol.mag. Jakob Dahlbacka 18 000 €, Judiska församlingen i Helsingfors 5 000 € och teol.mag. Gerd Snellman 7 000 €.
Miljövård och teknologi: Natur och Miljö r.f. 15 000 €, fil.mag. Sonja Nybom 6 000 €, ekon.lic. Mari Ratinen 9 000 €, Vindkraftföreningen r.f. 7 500 € och WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp 21 000 €.

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond
Ekon.mag. Linda Gerkman 18 000 € och pol.mag. Susanna Sandström 12 000 €.

Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond
Fil.dr Thomas Ek 3 000 euro, Projektgruppen för utgivning av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 5 000 euro, fil.dr Sabira Ståhlberg 5 000 euro och fil.dr Maria Vainio-Kurtakko 7 000 euro.

Professor Carl-Eric Thors stipendiefond
Fil.stud. Jenni Karjalainen 700 € och fil.mag. Sandra Petas 1 000 €.

Carl-Johan von Troils minnesfond
Med.kand. Susanne Rosenback 800 € och med.stud. Kristina Wikman 1 210 €.

De vetenskapliga nämndernas forskningsstipendier och pro gradu-pris

Historiska nämnden
Fil.mag. Julia Dahlberg 6000 €, fil.mag. Hanna Kivikero 6 000 e, pol.mag. Mathias Mårtens 5 000 €, fil.mag. Ulrika Rosendahl 7 000 € och doktoranden Christoffer Åhlman 6 000 €.

Litteraturvetenskapliga nämnden
Fil.dr Mia Franck 9 000 €, fil.mag. Eva Kuhlefelt 15 000 € och MA, pol.kand. Hanna Lahdenperä 6 000 €.

Nämndens pro gradu-pris om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Annika Rautoma.

Samhällsvetenskapliga nämnden
Ekon.dr Jonas Holmqvist 6 000 €, pol.mag. Anna-Maria Slotte 16 100 € och pol.mag. Jenny Stenberg-Sirén 9 400 €.

Språkvetenskapliga nämnden
Fil.mag. Martina Huhtamäki 1 100 € (resebidrag), fil.mag. Eeva-Liisa Järvinen 915 € (resebidrag) , fil.dr Nina Martola 720 € (resebidrag), fil.lic. Marika Paavilainen 5 000 €, fil.dr Viveca Rabb 11 000 €, fil.mag. Anders Stendahl 6 000 €, fil.mag. Taija Swanström 915 € (resebidrag) och fil.mag. Jenny Sylvin 5 000 €.

Nämndens pro gradu-pris tilldelades fil.mag. Elina Loikkanen 500 €, fil.stud. Noora Rasilainen 500 € och fil.mag. Fredrik Rusk 500 €.

Traditionsvetenskapliga nämnden
Fil.lic. Patricia Aelbrecht 5 000 €, fil.mag. Sonja Hagelstam 6 000 €, fil.mag. Jakob Löfgren 8 200 € och M.Sc., B.A. Espen Suenson 9 800 €.

Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € tilldelades fil.mag. Charlotta Eriksson.

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |