Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Utdelade pris och beviljade stipendier 2012

  

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris om 19 000 euro tilldelades forskaren och litteraturkritikern, fil.dr Michel Ekman för arbetet Må vi blicka tillbaka mot det förflutna. Svenskt och finskt hos åtta finlandssvenska författare 1899–1944 (2011). Ekman kartlägger skickligt den nationella identitetens och den svenska samlingsrörelsens språkliga och kulturella förgreningar samt deras avspeglingar i skönlitteraturen. Frånsett Arvid Mörnes medvetna litteraturhistoriska ansträngningar, präglas författarnas reaktioner på de nationella motsättningarna mindre av explicita politiska ideologier än av en bakåtblickande inriktning på det svenska kulturarvet, bondesamhället och bygemenskapen samt av ett avståndstagande från urbanism, modernism och det finska. Också de svenskspråkiga författare som vistades i en finsk miljö präglades av ett främlingskap. Arbetet är ett viktigt bidrag till förståelsen av minoritetslitteraturens villkor och den finlandssvenska litteraturens mångskiftande former.

Pris utdelade 5.2.2012

  

Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 35 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll författaren Kurt Högnäs, som sedan debuten 1955 i växelbruk har gett ut lyrik på vers och på prosa. Fjolårets samling, De bronsblå solarna, är hans sextonde. Det ständigt närvarande landskapet i hans dikt framstår som ett själstillstånd: med precision suddar Högnäs i gränserna mellan skapelsens olika delar, betraktare och betraktat. Att svensk litteratur i Finland har haft stora stunder i det lilla formatet beror inte minst på Högnäs prosalyriska insats.

  Se intervju med Kurt Högnäs

Övriga pris utdelade 5.2.2012 

Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll författaren och teatermannen Bengt Ahlfors för Människan Vivica Bandler, ett framgångsrikt försök att i porträttskisser teckna en av det senare 1900-talets mest särpräglade nordiska teaterprofiler. Som nära kollega i branschen kan Ahlfors initierat karakterisera hur Bandler tog sina scener och sina artister i besittning med auktoritetens och sensibilitetens samlade kraft.
  Stjärnorna på Lillan: Bengt Ahlfors och Vivica Bandler. Se video!

Ett pris om 18 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs fond tillföll författaren Birgitta Boucht för romanen Tusenblad, en kvinna som snubblar. I dödens närhet reflekterar bokens gamla jagberättare över hur livet format henne och hur hon format sitt liv. Boucht kombinerar inkännande värme och distans i berättelsen om den livslånga process av frigörelse och försoning som leder huvudpersonen till avklarnad självinsikt.

Ett pris om 18 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs fond tillföll författaren Marianne Backlén. I romanen Eldfågelns dans återger hon i en skickligt uppbyggd polyfon komposition balettens 1900-talshistoria från kreatörernas och dansarnas horisont. Hon gestaltar den nutida dansarens yrkesvardag genom sin – fiktiva – huvudperson, medan stora namn ur historien (bl.a. Tjajkovskij, Nijinsky, Karsavina, Nurejev) med sina röster får fördjupa perspektivet bakåt.

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll filosofie licentiat, hedersdoktorn Harry Halén för hans unika livsverk i studiet i det imperiella kulturarv med asiatiska inslag som Finland blev delaktigt i genom anslutningen till Ryssland. Haléns forskning har öppnat en ny värld av märkliga människoöden. Hans kritiska utgåva av Gustaf Mannerheims dagbok (2010) under Asienexpeditionen är en kulturhistorisk pärla.

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tilldelades dramaturgen och författaren Erik Norberg för dramatiseringen av Lars Sunds romaner Colorado Avenue och Lanthandlerskan son, samt Eriks bok, som i fri bearbetning fått namnet Hemsång. Troget, men samtidigt nyskapande, har han gett berättelserna en väl fungerande dramatisk form, som låter Siklax i våra hjärtan ta levande gestalt på teaterscenen.

Ett pris om 18 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond fond tillföll författaren Henrik Jansson. Brev till min K kan beskrivas som prosalyrisk autofiktion, där diktaren ömsom talar till sin älskade K, ömsom till läsaren. Ämnena är vardagliga, men vardagen förgylls av kärleken. Tillbakablickar på en olyckligare tid ger relief åt den nyfunna, men sköra, lyckan. En personligt formad diktion bidrar till verkets höga konstnärliga nivå.

Ett pris om 13 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll filosofie doktor Sofia Häggman för boken Alldeles hemlikt. Georg August Wallins Egypten 1843–1845. Författaren följer Wallin i fotspåren genom 1800-talets Egypten och presenterar med gedigen och mångsidig kunskap den upptäcktsresande mannen och hans möten med exotiskt och förtroget i landet han lärde känna.

Ett pris om 12 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll docent Nils Erik Forsgård för boken Hemingway – en betraktelse. Berättelser från Forsgårds egen resa i Hemingways fotspår på fyra kontinenter, varvade med väldokumenterade inblickar i dennes liv och produktion, samverkar till en mångfasetterad bild av ett aktivt och dramatiskt liv. Bokens analyser och tolkningar hjälper läsaren att förstå Hemingways engagemang för de svaga och mot fascismen i mellankrigstidens Europa.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll litteraturhistorikern och skrivarpedagogen Åsa Stenwall för essäsamlingen Att jag vill nånting mer, en räcka lyhört utförda presentationer av författarskap i nordisk samtidsprosa. I dem avtecknar sig för dagens nordbor en verklighet som ter sig både förvirrande och ogästvänlig. Essäerna formar sig till en tematiskt skickligt sammanhållen exposé över nordisk sammanbrottslitteratur.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Christel Sundqvist för romanen Om något skulle hända. Författaren skildrar barnets totala utsatthet i en familj där övergrepp och förtigande cementerats till en bisarr normalitet. Med växlande berättarperspektiv undersöker hon de förödande konsekvenserna som sträcker sig genom flera decennier och låter offerrollerna anta även oväntade former.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll teologie doktor Heidi Jokinen för avhandlingen Medling vid brott – en begreppslig analys av en konfliktlösningsmetod i senmodern tid, en tvärvetenskaplig studie där etik, filosofi, sociologi och kulturanalys möter teologi. Författaren analyserar rubrikens begrepp med en ansats hämtad från Wittgensteins språkspelsteori: meningsfull konfliktlösning ses här bero av en för parterna gemensam moralisk referensram, där olikheter i det senmoderna samhället snarare ses som normalitet än som normavvikelser.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Sanna Lillbroända-Annala för doktorsavhandlingen Från kåk till kulturarv. En etnologisk studie av omvärderingen av historiska trästadsområden i Karleby och Ekenäs. Avhandlingen studerar två aktuella företeelser – kulturarv och gentrifiering av arbetarmiljöer – i relation till två finländska städer. Författaren har analytisk skärpa och ett klart språk och ger spännande nya perspektiv på de senaste decenniernas stadsomvandlingsprocesser.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll arkitekten Kenneth Danielsen. Hans Promenade des Anglais 139.  Historien om Villa Huovila, dess finska ägare och invånare är en sorgfälligt utförd monografi om ett hus i Nice. Tack vare lika fyndiga som oförtröttliga strövtåg genom arkiv och tidningslägg målar den också en bred och detaljrik fresk över la belle époque, hoppets och skönhetens sekelskifte.

Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillföll debuterande bilderboksförfattaren Anna Härmälä för Du hör inte hit, Beiron. Förnuft och svåruthärdliga känslor av utanförskap ingår en fin legering i hennes mångtydiga bok i lätthanterligt format. Härmälä klarar av att tackla stora frågor, text och bild, med takt och exakt gehör för sin hundhjälte Beirons predikament i tävlingssamhället. Vad är äkta och vad är falsk förklädnad, och vad är huvudvinsten egentligen värd?

Ett pris om 12 000 euro ur Marcus Collins minnesfond tillföll konstnären Thomas Nyqvist. Alltsedan debuten har Nyqvists verk präglats av måleriskt kunnande medan han rört sig från det nonfigurativa mot urbana landskap där natur och kultur tvinnas samman. I Nyqvists bilder framträder icke-platser – en parkeringsplats, en sopcontainer – i nattens dunkel med förändrade, stämningsskapande, till och med monumentala kvaliteter. Han fortsätter och utvidgar det romantiska landskapsmåleriets tradition, som han också uppdaterar på ett fascinerande och delvis oroande sätt.

Medaljen Forskning och Vitterhet tilldelades professor emerita Ann-Marie Ivars för en lång, mångsidig och inspirerande gärning inom finlandssvensk dialektologi. Ann-Marie Ivars arbete har omfattat såväl insamlings- och arkivarbete som sociolingvistiska analyser av både lands- och stadsmål. Hennes språkstrukturella översikter har senast manifesterats i boken Sydösterbottnisk syntax. Ann-Marie Ivars gedigna arbete har lett till en ökad kunskap om finlandssvenskans rikt varierade talspråk.

Plaketten Allt vad vi äga samman tillföll ambassadören, professor emeritus Krister Wahlbäck. Krister Wahlbäck är den främste kännaren av Finlands moderna historia i Sverige och författare till klassikern Från Mannerheim till Kekkonen. Huvudlinjer i finländsk politik 1917–1967. Wahlbäck kombinerar ett gott kontaktnät och för svenska historiker ovanliga kunskaper i finska med forskarens analytiska och diplomatens eleganta formuleringsförmåga. Hans beläsenhet och omdöme firar triumfer i hans senaste bok, Jättens andedräkt. Finlandsfrågan i svensk politik 1809–2009, en nyansrik och intellektuellt stimulerande översikt över två länder, vilkas historiska öden varit sammanvävda med varandra också sedan Jätten skilde dem åt 1809.

  

Stipendier och forskningsmedel utdelade 2012

  

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond
Fil.mag. Sofia Aittomaa 21 500 €, Tidskriften Budkavlen 3 000 €, fil.dr Ainur Elmgren 19 500 €, fil.mag. Magnus Enlund 21 000 €, doktoranden, fil.mag. Henrik Forsberg 12 000 €, Föreningen Granskaren 4 000 €, redaktör Jens Grandell 12 000 €, doktoranden Sofia Gustafsson 19 000 €, fil.mag. Minna Hamrin 19 000 €, fil.mag. Salla Heino 12 000 €, Historiska Föreningen 15 000 €, fil.mag. Ingalill Ihrcke 12 000 €, fil.mag. Nina Johansson 22 000 €,  fil.mag. Kasper Kepsu 19 400 €, Kirjallisuudentutkijain Seura 2 000 €, Ostarkeologisk undersökning av Kastelholms slott 12 000 €, fil.dr Arne Toftegaard Pedersen 21 000 €, Projektgruppen för utgivning av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 17 776 €, fil.mag. Ulrika Rosendahl 6 480 €, fil.dr Sofie Strandén-Backa 16 100 €, docent Henrika Tandefelt 21 000 €, Tjusterbyhistoriken 8 500 €, fil.mag. Charlotte Vainio 23 000 €, doktoranden Janne Väistö 21 000 € och fil.dr Johanna Wassholm 8 480 €.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II
Svenska språket: Doktorandföreningen Nordok/Helsingfors universitet 1 000 €, Föreningen för nordisk filologi r.f. 1 600 € + 3 500 €, fil.mag. Linda Huldén 13 000 €, fil.mag. Sarah Kvarnström 13 000 €, Redaktionen för symposierapporten Namn i stadsmiljö 1 000 €, Konferensen Svenskans beskrivning 33/Helsingfors universitet 5 300 € och fil.mag. Eveliina Tolvanen 13 000 €.
Historia: Fil.mag. Sofia Aittomaa 19 500 €, fil.mag. Henrik Forsberg 12 000 €, Föreningen Granskaren r.f. 4 000 €, fil.mag. Tiina Hemminki 11 000 €, fil.mag. Nina Johansson 18 000 €, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 6 000 €, Samfundet Ehrensvärd r.f. 4 000 €, Vörå Idrottsförening r.f. 1 500 € och fil.mag. Irene Ylönen 18 000 €.
Teologi och kyrkohistoria: Teol.dr Malena Björkgren 8 900 €, fil.mag. Nadja Johansson 10 400 €, teol.dr Heidi Jokinen 13 000 €, teol.mag. Siv Lundström 10 000 €, teol.mag. Sara Medberg 366 €, fil.mag. o. teol.mag. Per-Erik Stenlund 1 500 € och teol.mag. Samuel Svenfelt 11 200 €.
Miljövård och teknologi: Arbetsgruppen arkeologi i Själö/Skärgårdshavets forskningsinstitut 3 800 €, fil.mag. Kerstin Häggqvist 6 000 €, Höjdens skolas energilaboratorium 10 000 €, Natur och Miljö r.f. 15 000 €, Vindkraftföreningen r.f. 8 500 € och WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp 23 000 €.

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond
Pol.dr Tom Björkroth med arbetsgrupp 10 000 €, pol.mag. Mats Godenhielm 12 000 € och ekon.mag. Sonja Grönblom 14 000 €.

Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond
Professor Inga Elgqvist Saltzman 6 000 euro, fil.mag. Camilla Granbacka 3 000 euro, ekon.mag. Per-Erik Lönnfors 5 000 euro och fil.dr Anu Raunio 8 000 euro.

Professor Carl-Eric Thors stipendiefond (resestipendium)
Fil.stud. Karoliina Teikari 150 €.

Carl-Johan von Troils minnesfond (resestipendium)
Med.stud. Jessica Joutsi 1 000 €, med.kand. Sarianna Kokkonen 500 € och med.kand. Erika Tallberg 2 000 €.

De vetenskapliga nämndernas forskningsstipendier och pro gradu-pris

Historiska nämnden
Fil.dr Johanna Wassholm 12 520 €, fil.mag. Ulrika Rosendahl 12 520 €, MA Mart Kuldkepp 3 960 € och hum.kand. Turkka Myllykylä 3 000 €.

Litteraturvetenskapliga nämnden
Fil.mag. Eva  Kuhlefelt 8 000 €, fil.mag. Maria Renman 13 250 €, fil.mag. Martin Welander 9 750 €. Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € tilldelasde fil.mag. Lari Assmuth.

Samhällsvetenskapliga nämnden
Pol.mag. Fredrik Heikius 8 000 €, MA Katrina Jurva 12 000 € och pol.mag. Anna-Maria Slotte 15 000 €.

Språkvetenskapliga nämnden
Forskningsstipendier: Fil.mag. Linda Huldén 6 510 €, fil.mag. Sarah Kvarnström 6 510 €, pol.mag. Jenny Stenberg-Sirén 6 510 € och fil.mag. Eveliina Tolvanen 6 510 €. 
Resestipendier: Fil.mag. Martina Huhtamäki 1 000 €, fil.dr Charlotta af Hällström-Reijonen 500 €, universitetslektor Camilla Lindholm 1 000 €, fil.dr Leila Mattfolk 1 000 €, fil.mag. Sofia Stolt 675 € och fil.mag. Maria Vidberg 760 €.
Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € tilldelades fil.mag. Emmi Tähtinen.

Traditionsvetenskapliga nämnden
Fil.lic. Patricia Aelbrecht  9 000 €, fil.dr, docent Camilla Asplund Ingemark 4 600 €, fil.mag. Carolina Renman 13 200 € och M.Sc., B.A. Espen Suenson 4 200 €.Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € tilldelades fil.mag. Andreas Backa.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |