Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Stipendier, projektmedel och pris

Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd. SLS är inte en allmän understödsfond och delar inte ut allmänna verksamhetsbidrag åt t.ex. föreningar.

SLS delar ut stipendier och understöd på ansökan ur särskilda fonder för syften som fastställts av donatorerna, samt forskningsstipendier ur särskilda budgetmedel. Stipendier utlyses varje år i februari och i september.

SLS utlyser medel för forskningsprojekt samt insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt enligt separat annonsering.

Forskningsprojekt utlyses i regel varje eller vartannat år i slutet av november och ansökningstiden är i januari.

Insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt utlyses i regel vartannat eller vart tredje år i mars och ansökningstiden är i april.

Forskningsprojekten baserar sig på vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap.

Insamlingsprojekten är arkivrelaterade och gäller större insamlingar och/eller digitalisering av material till arkiv.

Utgivningsprojekten är t.ex. textkritiska utgåvor eller projekt som resulterar i bl.a. ordböcker och handböcker.

I översiktsprojekten görs en djupgående analys och sammanfattning av forskning som berör det svenska i Finland. Dessa projekt kan även delvis inbegripa ny forskning. Slutresultatet är ofta ett översiktsverk.

Pris för litterär och vetenskaplig verksamhet delas ut årligen utan ansökan.

För närmare information, kontakta
forskningssekreterare Kajsa Rytikoski (09 618 771 19, kajsa.rytikoski@sls.fi)
eller
forskningschef Christer Kuvaja (09 618 771 01, christer.kuvaja@sls.fi). 

 

 

Sällskapets tillämpning av god stiftelsepraxis

Sällskapet följer i sin stipendie- och prisutdelning det av Delegationen för stiftelser och fonder r.f. godkända direktivet om god stiftelsepraxis.

Utgående från sällskapets roll som en central stor aktör med omfattande egen verksamhet och som mötesplats för alla de som arbetar inom svenskspråkig humaniora och samhällsvetenskap i Finland och stipulationerna i de donationer sällskapet erhållit tillämpas detta enligt följande:

Personliga stipendier beviljas inte åt medlem i sällskapets styrelse, finansråd eller ledningsgrupp eller åt sällskapets personal. Åt sällskapets övriga förtroendevalda och andra närstående kan stipendier utdelas. Dessa kan då givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Eftersom medel för forskningsprojekt beviljas åt högskola, universitet eller annan institution och inte åt enskilda personer, så utgör inte det faktum att medlem i sällskapets styrelse eller annan förtroendevald som anställd vid högskola, universitet eller annan institution deltar i forskningsprojektet i fråga hinder för beviljande av medel. Personen ifråga kan givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Pris utdelas inte åt medlem i sällskapets styrelse, finansråd eller ledningsgrupp eller prisnämnder.

Utdelningen ur den till sällskapet hörande Svenska kulturfonden sköts av en helt separat utdelningsorganisation.

 

Dataskydd

När den sökanden lämnar in en ansökan om stipendium och understöd till Svenska litteratursällskapet ger denne uppgifter gällande sig själv åt SLS. Av dessa sammanställer SLS ett personuppgiftsregister. SLS rätt att samla, registrera, använda samt på annat sätt behandla personuppgifter regleras av personuppgiftslagen.

Enligt personuppgiftslagen har var och en rätt att få veta vilka uppgifter som har eller inte har registrerats om en själv i ett personregister. Den registeransvarige skall ge den registrerade information om vilka källor som används för registret samt för vilket ändamål registeruppgifterna används och lämnas ut.

Rätten till insyn kan enligt personuppgiftslagen nekas i vissa fall och rätten till insyn föreligger inte alls i uppgifter som insamlats endast för vetenskaplig forskning eller statistiska ändamål.

En begäran om kontroll av registeruppgifterna ska framföras till SLS skriftligen eller personligen på SLS kundtjänst.
Informationen skall ges i begriplig form och på begäran även skriftligt. Att kontrollera uppgifterna är gratis en gång per år.
Namn och andra uppgifter i ansökan om stipendium eller understöd från SLS kan meddelas andra organisationer som beviljar stipendier och understöd även innan SLS fattar beslut om utdelningen.

Namnen på dem som beviljats stipendier och understöd samt ansökans syfte och stipendiets belopp offentliggörs på sällskapets webbsidor och i medierna när sällskapet fattat beslut om utdelningen.

Vidare information om SLS stipendiehanteringsregister samt om rätten till insyn finns i registerbeskrivningen.

 

 

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |