Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Om databasen

  

Fiska – databasen över forskning i svenskan i Finland

  Tävlingsresultat: Finna blev Fiska!

 

Fiska är en bibliografisk databas över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska som modersmål i Finland. Bibliografin tillkom genom Språkvetenskapliga nämnden år 2002 under namnet Finna. År 2014 ändrades namnet till Fiska för att undvika sammanblandning med den nationella sökportalen Finna. Databasen upprätthålls av Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Urval
Bibliografin omfattar monografier och artiklar om svenska språket i Finland, dvs. svenska allmänspråket i Finland, finlandssvenska dialekter, slang, talspråk, tvåspråkighet m.m. Även populärvetenskapliga artiklar skrivna av forskare ingår, liksom artiklar om rätt snäva fenomen som enskilda ord. Gränsdragningarna har givetvis ofta varit svåra. Vad gäller forskning av allmänsvensk eller allmän språkvetenskaplig karaktär har sådan i regel tagits med då materialet till stor del varit finlandssvenskt. Recensioner ingår inte, förutom längre recensionsartiklar.

Bibliografin gäller svenska som modersmål och följaktligen ingår ingen litteratur om svenska som andraspråk i Finland, inte heller språkbad. För litteratur om språkbad hänvisas till Centret för språkbad och flerspråkighet - ofta utgör finlandssvenska elever kontrollgrupp vid forskning som berör språkbad i Finland. Namnforskning omfattas inte heller av Fiska-bibliografin.

I den bibliografiska databasen ingår inte artiklar ur tidningspressen eller återkommande språkspalter. Likaså har opublicerade akademiska avhandlingar, liksom allt annat opublicerat material, utelämnats. Därmed har några viktiga källor om svenskt språkbruk i Finland fallit bort. För att råda bot på detta har listor över språkspalter och institutioner för svenska språket/nordiska språk vid finländska universitet sammanställts.

Material
Databasen bygger främst på två bibliografier: Helena Solstrand-Pipping (1990): "En bibliografisk översikt över studiet av finlandssvenskan" och Johanna Mara (1998): "Bibliografi över dialektologisk litteratur om de finlandssvenska dialekterna", publicerade i Svenskan i Finland 1 respektive Från Pyttis till Nedervetil. Från år 1990 framåt bygger databasen på sökningar i biblioteksdatabaser och centrala tidskrifter, skriftserier, konferenspublikationer m.m. inom området. Årliga bibliografier och litteraturkrönikor med lingvistisk litteratur har genomgåtts, och därutöver har flera forskare bidragit med sina publikationsförteckningar. Också tiden före 1990 har i viss mån kompletterats, bl.a. med litteratur om tvåspråkighet.

Databasen uppdateras regelbundet och en förfrågan om nya publikationer skickas ut årligen via Nordist-list. Kommentarer eller synpunkter på databasen samt uppgifter om de nya böcker och artiklar som ännu inte kommit med tas gärna emot av Ann-Sofie Grönroos vid Språkarkivet, tfn 09-618 774 68, ann-sofie.gronroos(a)sls.fi.

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |