Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Om SLS

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. är ett vetenskapligt samfund som bevarar, utvecklar och förmedlar det svenska kulturarvet i Finland. 

SLS vision för år 2015, som definieras i sällskapets strategi, är att vara en i samtiden förankrad, traditionsbärande, ekonomiskt stark och allmänt erkänd kultur- och vetenskapsfrämjande kunskapsorganisation, som står för kvalitet och nytänkande och har aktiva kontakter i Finland, Norden och det övriga Europa. 

SLS verksamhet omfattar finlandssvensk litteratur, kultur och forskning på många plan. Innebörden av ordet litteratur ska förstås i vid bemärkelse; den traditionella betydelsen "lärda studier" innefattar bl.a. skön- och vetenskaplig litteratur, forskning, förmedling av muntlig och skriftlig tradition och språkvetenskap.

Geografiskt omspänner verksamhetsfältet alla svenska regioner i Finland. Sällskapets syften förverkligas genom arkiven och biblioteket, förlaget, forskningen, stipendieutdelningen och den ekonomiska förvaltningen. Verksamheten möjliggörs tack vare en stabil ekonomi.

SLS är en av de stora förvaltarna av privata allmännyttiga medel i Finland. Sällskapet äger och förvaltar Svenska kulturfonden. Den ekonomiska basen för verksamheten utgörs i huvudsak av privata donerade medel.

  SLS strategi för åren 2010–2015
  Mer om sällskapet 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |