Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 2/2008 från Svenska litteratursällskapet i Finland

16.5.2008 

Dag Wallgren ny vd för Svenska litteratursällskapet 

Foto: Janne RentolaSvenska litteratursällskapet i Finland har valt ekon. mag. Dag Wallgren till ny verkställande direktör. Wallgren efterträder Henry Wiklund den 1 september, då denne går i pension.

Dag Wallgren har sedan januari 1997 arbetat som finansdirektör för Svenska litteratursällskapet. Vid sidan om detta uppdrag har han sedan år 2000 verkat som vd för de största finlandssvenska fondernas och stiftelsernas gemensamma placeringsbolag Ab Kelonia Oy.

"Genom sin verksamhet som tar sikte på att bevara, utveckla och förmedla det svenska kulturarvet i Finland bär sällskapet ett stort ansvar att bygga upp och stärka den finlandssvenska identiteten. En framgångsrik förvaltning av sällskapets betydande förmögenhet, omfattande även Svenska kulturfonden, är en viktig förutsättning för att sällskapet på bästa sätt ska kunna förverkliga sitt ändamål", säger Wallgren.

  

Hallbergska priset till teol.dr Pamela Slotte

Foto: Janne RentolaStatsrådet Mauritz Hallbergs pris 2008 om 15 000 euro tillfaller teol.dr Pamela Slotte för doktorsavhandlingen Mänskliga rättigheter, moral och religion. Om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld.

Enligt prisnämnden ger Slotte med sin tvärvetenskapliga avhandling ett tungt vägande bidrag till en problematik som i dag är viktig i både samhälleliga och religiösa sammanhang.

  Se videointervjun med Pamela Slotte


Niklas Nyqvist ny chef för folkmusikinstitutet

Fil. dr Niklas Nyqvist har utsetts till ny chef för Finlands svenska folkmusikinstitut. Han efterträder professor Ann-Mari Häggman, som skött uppdraget de senaste 23 åren. Nyqvist doktorerade nyligen vid Åbo Akademi med en avhandling om den finlandssvenska folkmusikens nestor Otto Andersson. Han har dirigentutbildning, avlagt examen som gitarrlärare och varit timlärare, samt verkat som arkiv- och forskningsbiträde samt assistent vid Åbo Akademis musikvetenskapliga institution. För närvarande arbetar Nyqvist som projektforskare inom Svenska litteratursällskapet. 

Finlands svenska folkmusikinstitut ingår fr.o.m. 1.7.2008 tillsammans med Österbottens traditionsarkiv i SLS arkivcentrum i Vasa. Institutet är en centralinstitution för finlandssvensk folkmusik och verksamhetsfältet omfattar hela Svenskfinland. Institutet betjänar forskare och allmänhet med uppgifter om musik- och danstraditioner samt bedriver insamlings-, forsknings- och informationsverksamhet.


Nya ljudprov på Spara talets webbplats

Projektet Spara det finlandssvenska talet har uppdaterat sin webbplats med ljudprov från 14 olika orter, bl.a. Nykarleby, Malax, Lemland och Vårdö. Sammanlagt finns nu hela 150 ljudprov som man kan gå in och lyssna på.

Spara talet är ett projekt som dokumenterar svenskan i Finland i början av 2000-talet. Insamlingen inleddes 2005 och när projektet avslutas i slutet av 2008 kommer samtal och intervjuer med mer än 1 000 personer från olika delar av Svenskfinland att ha spelats in. För mer information kontakta projektkoordinator Lisa Södergård.

  Spara talets webbplats


Boknyheter

Eliten, riket och riksdelningen. Sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland 1720-1820 är en bok om förbindelserna mellan det svenska rikets västra och östra del både före och efter delningen 1809. Historikern Jan Samuelson granskar speciellt vilka följder Fredrikshamnsfreden fick för sammanhållningen mellan de tidigare svenska riksdelarna.

I boken Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar ger Henrika Tandefelt en helt ny bild av Gustaf III, som, till skillnad från mycket av den skönlitteratur, teater och film som producerats, inte fokuserar på kungens personlighet. I stället undersöker hon hur ceremonier, retorik och symboler formade kungens roll inför sina undersåtar.

  Läs mer om boken Eliten, riket och riksdelningen 
  Läs mer om boken Konsten att härska


Vinnarna utsedda i Folkultursarkivets pristävling nr 48

Folkkultursarkivets pristävling nr 48 Mikael Agricoladagen, Alla hjärtans dag och andra dagar sändes ut i december 2007. Frågelistan var gjord i form av ett formulär, som besvarades av 92 personer.

De inkomna svaren ger många spännande aspekter på hur samhällets årsrytm och den egna livsrytmen samsas i det dagliga livet. Svaren kommer att genomgås i detalj och en redogörelse för resultatet publiceras i Källan 2/2008 som utkommer i december 2008.

I pris, Carl-Eric Silvander, Uleåborg, 250 euro
II pris, Maire Peltonen, Åbo, 200 euro
III pris, Ruth Eklund, Jakobstad, 150 euro

Utlottningsprisen à 100 euro tillfaller följande personer:

Lars-Ola Berg, Södra Vallgrund
Anita Hirvonen, Helsingfors
Helena Jansson, Forsby
Bertil Lindqvist, Mariehamn
Anita Lönegren, Helsingfors
Gunnevi Winberg, Ekenäs

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |