Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Fonder och förmögenhetsförvaltningSvenska litteratursällskapet i Finland äger och förvaltar dels fonder som ska tjäna sällskapets syften, dels fonder som hör till Svenska kulturfonden och ska tjäna fondens syften.

I bägge fondhelheterna ingår enskilda fonder med så kallat allmänt ändamål, vilket innebär att de ska stöda sällskapets respektive kulturfondens syften.

Den andra möjligheten är att donator bestämt att hans eller hennes fond ska stöda något specifikt allmännyttigt ändamål som anges i donationsurkunden. Exempel på sådana fonder är SLS prisfonder med vilkas avkastning sällskapet belönar författare eller vetenskapsmän på sätt som fondreglerna anger.

Av testamenterade eller donerade medel bildas fonder som, om inte annorlunda bestäms, ska existera i all framtid. Donerad förmögenhet kan inte återtas. Avkastningen från fonderna används till att finansiera allmännyttig verksamhet, stipendier, pris, medborgarorganisationer m.m. i enlighet med respektive testamente eller gåvobrev.

Historien bakom SKF
Svenska kulturfonden (SKF) instiftades av Svenska folkpartiet (SFP). SFP grundades år 1906 och verkställde bland annat medborgarinsamlingar till förmån för svensk kultur i Finland. I december 1908 donerade SFP de insamlade medlen till SLS att "af Sällskapet ägas och förvaltas såsom en Svensk Kulturfond för främjandet af den svenska kulturen och andra allmänna svenska kulturuppgifter i Finland".

Bakgrunden till donationen var den politiska osäkerheten under ryska tiden och partiernas oklara juridiska status som ägare till fondmedel. SLS var redan då ett etablerat samfund som betraktades som en säker hamn för medlen. SFP förbehöll sig rätten att besluta om utdelningen av avkastningen för de angivna ändamålen och så är det än i dag. I praktiken sker detta via delegationen och styrelsen för SKF, båda organ som tillsätts av SFP. Ca 450 fonder har efter 1908 grundats i SKF med stöd av testamenten och gåvor.

 

Svenska litteratursällskapet tillämpar god stiftelsepraxis

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder. I sin verksamhet följer SLS det direktiv om god stiftelsepraxis som delegationen godkänt.

Utgående från Sällskapets roll som en central stor aktör med omfattande egen verksamhet och som mötesplats för alla de som arbetar inom svenskspråkig humaniora och samhällsvetenskap i Finland och stipulationerna i de donationer sällskapet erhållit, tillämpar sällskapet i sin stipendie- och prisutdelning direktivet enligt följande:

Personliga stipendier beviljas inte åt medlem i sällskapets styrelse, finansråd eller ledningsgrupp eller åt sällskapets personal. Åt sällskapets övriga förtroendevalda och andra närstående kan stipendier utdelas. Dessa kan då givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Eftersom medel för forskningsprojekt beviljas åt högskola, universitet eller annan institution och inte åt enskilda personer, så utgör inte det faktum att medlem i sällskapets styrelse eller annan förtroendevald som anställd vid högskola, universitet eller annan institution deltar i forskningsprojektet i fråga hinder för beviljande av medel. Personen ifråga kan givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Pris utdelas inte åt medlem i sällskapets styrelse, finansråd eller ledningsgrupp eller prisnämnder.

Utdelningen ur den till sällskapet hörande Svenska Kulturfonden sköts av en helt separat utdelningsorganisation.

  God stiftelsepraxis

 

 

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |